Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYFinanse i majątek

 

 1. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej nauczyciela biblioteki szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 2. Wzór umowy o prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu przez zewnętrzną firmę

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 22 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 3. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 21 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 4. Zasady przechowywania ksiąg rachunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 6. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 7. Zasady funkcjonowania programów komputerowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 13
 8. Zakładowy plan kont

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 0
 9. Zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi mienia ruchomego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 10. Zasady zabezpieczenia mienia oraz udostępniania danych i dokumentów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 11. Procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 12. Procedury sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 17
 13. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 14. Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 15. Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 16. Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 17. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 18. Wzór zarządzenia dyrektora w sprawie zmiany stawki żywieniowej z aktualną podstawą prawną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 19. Przykład bilansu jednostki budżetowej sporządzonej na dzień 31.12.2017 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 20. Wzór pisma do sponsora pomocny w wystosowaniu prośby o wsparcie finansowe

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 21. Powierzenie obowiązków głównego księgowe w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 22. Ekwiwalent za odzież sportową dla nauczyciela wf oraz dla pracowników gospodarczych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 23. Instrukcja inwentaryzacyjna

   Załącznik nr 2 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 13
 24. Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia do 30 tys. Euro

  Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. Euro.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 25. Uchwała w sprawie określania oświatowych jednostek budżetowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 26. Regulamin zamówień o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 21
 27. Wzór zbiorczej listy dobrowolnych wpłat na rzecz rady rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 28. Wzór planu finansowego rady rodziców

  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin uchwalany przez radę. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy rada rodziców ustala corocznie w planie budżetowym. Poniżej znajduje się do pobrania wzór planu finansowego rady rodziców. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 29. Wzór księgi dochodów i wydatków rady rodziców przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 30. Procedura wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 31. Rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego dla nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 32. Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 33. Przykład zapisów w tabeli amortyzacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 34. Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 35. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 36. Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia / unieważnieniu postępowania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 37. Regulamin rady rodziców – rozdział: Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców

  Rada rodziców w celu wspierania statutowej działalności szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz wydatkować je według zasad określonych w przyjętym regulaminie. Do pobrania regulamin dotyczący zasad gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 38. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  Przeprowadzenie inwentaryzacji wiąże się z koniecznością wykonania wielu czynności i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Pierwszym krokiem jest wydanie przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. W zarządzeniu tym powołuje się komisję inwentaryzacyjną oraz zespoły spisowe. Ponadto należy wskazać, jakie składniki majątkowe należy objąć inwentaryzacją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 39. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

  Szkoła może pozyskiwać i gromadzić dodatkowe środki finansowe tylko wówczas, gdy rada gminy podejmie w tej sprawie uchwałę i szkoła zostanie wymieniona w tej uchwale jako jednostka uprawniona do gromadzenia środków pozabudżetowych. Do pobrania wzór zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 40. Zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 41. Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia do 14 tys. Euro

  Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. Euro.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 42. Zapytanie cenowe

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 43. Wykaz usług o charakterze priorytetowym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 44. Umowa najmu - wzór

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 45. Tabela przeglądów technicznych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 46. Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 47. Regulamin korzystania z urządzeń zlokalizowanych na terenie placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 48. Przykład zapisów w księdze inwentarzowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 49. Protokół zamówienia

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 50. Protokół ustalenia różnic inwentaryzacyjnych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 51. Protokół przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury

  Celem sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury jest zdanie raportu z dokonanego spisu przez komisję inwentaryzacyjną. W protokole dokonuje się spisu majątku, do którego zalicza się: środki trwałe, wyposażenie z ewidencji ilościowo-wartościowej, gotówkę w kasie oraz stan magazynu spożywczego i gospodarczego, wydaje się ocenę pomieszczeń, w których majątek jest przechowywany oraz protokołuje się napotkane w procesie inwentaryzacyjnymi trudności. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 52. Protokół inwentaryzacji kasy

  Celem inwentaryzacji w kasie jest ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie. Inwentaryzacja odbywa się poprzez tzw. spis z natury, czyli spisanie i przeliczenie zgromadzonych w kasie środków pieniężnych, a następnie porównanie wyniku spisu ze stanem ewidencyjnym. Z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie sporządza się protokół. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 53. Regularne kontrole placu zabaw przez oględziny

  Regularna kontrola przedszkolnego placu zabaw przez oględziny umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Czynnościom kontrolnym będą podlegały: poziom i czystość nawierzchni, kompletność i zużycie urządzeń, przykrycie fundamentów oraz ogólny stan bezpieczeństwa placu zabaw. Poniżej do pobrania znajduje się specjalny formularz, przy pomocy którego przeprowadza się kontrolę przedszkolnego placu zabaw przez oględziny. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 54. Kontrola funkcjonalna placu zabaw

  Kontrola funkcjonalna przedszkolnego placu zabaw sprawdza funkcjonalność i stabilność sprzętu, głównie jego zużycia. Obejmuje sprawdzenie: regulaminu, ogrodzenia, nawierzchni, przestrzeni minimalnych urządzeń, lokalizacji wyposażenia dodatkowego, oznaczenia urządzeń, stabilności, kompletności i poziomu zużycia urządzeń oraz stanu połączeń. Pobierz formularz umożliwiający przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej przedszkolnego placu zabaw. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 55. Instrukcja inwentaryzacyjna

  Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna określa czynności i zasady związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji w przedszkolu. Instrukcja stanowi część dokumentacji polityki rachunkowości placówki. Zatwierdzana jest przez dyrektora przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 56. Formularz oferty

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 57. Decyzja do przeprowadzenia procedury Zapytania cenowego / Zapytania ofertowego / Zapytania ofertowego z ogłoszeniem, prowadzącej do wyłonienia wykonawcy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 58. Wzór zbiorczej deklaracji wpłat rodziców na rzecz rady rodziców

  Podstawowym źródłem funduszy rady rodziców są dobrowolne składki rodziców. Poniżej do pobrania tabela zbiorczej deklaracji wpłat rodziców na rzecz rady rodziców. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 59. Wzór wniosku o udzielenie zaliczki ze środków finansowych rady rodziców

  Ze środków rady rodziców mogą być wypłacone jednorazowe zaliczki na wydatki określone w planie finansowym rady. Zaliczka wypłacana jest na pisemny wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku o udzielenie zaliczki stanowi załącznik do regulaminu rady rodziców. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 60. Wzór księgi zaliczek pobranych ze środków finansowych rady rodziców

  Ze środków rady rodziców mogą być wypłacone zaliczki jednorazowe na wydatki określone w planie finansowym rady. Zaliczkę wypłaca się na pisemny wniosek zainteresowanego, zatwierdzony przez przewodniczącego, skarbnika. Wypłaconych zaliczek nie traktuje się jako wydatku rady i do czasu ostatecznego rozliczenia ewidencjonuje się je w oddzielnej księdze. Po rozliczeniu zaliczki zwraca się zainteresowanemu jego wniosek o wypłatę zaliczki. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 61. Wzór księgi dochodów i wydatków rady rodziców szkoły

  Do ewidencjonowania przebiegu wykonania planu finansowego służy księga przychodów i rozchodów, prowadzona według określonego wzoru. Poniżej do pobrania księga dochodów i wydatków rady rodziców. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 62. Wniosek w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 63. Zapytanie o koszty

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 64. Protokól zdawczo-odbiorczy przekazania szkoły

  Przejęcie obowiązków dyrektora szkoły wiąże się z przejęciem majątku rzeczowego oraz finansowego szkoły. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, do którego dołącza się inne wymagane prawem dokumenty. Protokół zdawczo-odbiorczy szkoły podpisuje osoba zdająca, osoba przejmująca oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, w obecności którego powinno mieć miejsce przekazanie majątku szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 65. Protokół zdawczo-odbiorczy nieodpłatnego przekazania książek do biblioteki

  Rada rodziców może bezpłatnie przekazać książki na rzecz biblioteki szkolnej. W tym celu sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Wzór takiego protokołu znajdziesz poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 66. Protokół rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych

  Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych to ostatni etap inwentaryzacji. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komisja inwentaryzacyjna zestawia w protokole różnice inwentaryzacyjne i ustala, w jaki sposób rozliczyć nadwyżki lub niedobory inwentaryzacyjne. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 67. Protokół przekazania sprzętu przez radę rodziców

  Rada rodziców w ramach wsparcia statutowych zadań szkoły może przekazać szkole sprzęt w użytkowanie. Przekazanie sprzętu powinno nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu przy pomocy właściwego protokołu. Wzór do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 68. Protokół odbioru sprzętu przekazanego gimnazjum przez radę rodziców

  Jeżeli rada rodziców przekazuje sprzęt gimnazjum, wówczas, zanim dojdzie do odebrania sprzętu przez szkołę, należy sporządzić odpowiedni protokół na tę okoliczność. Pobierz jego wzór. 

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 69. Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

  Celem inwentaryzacji przeprowadzonej drogą potwierdzenia sald jest kontrola aktywów i pasywów. Zależnie od wielkości jednostki księgowy lub komisja inwentaryzacyjna przeprowadza inwentaryzację na podstawie dokumentów źródłowych i ustala, czy ilość i wielkość poszczególnych składników aktywów lub pasywów jest zgodna ze stanem faktycznym. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 70. Protokół inwentaryzacji spis z natury

  Celem sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury jest zdanie raportu z dokonanego spisu przez komisję inwentaryzacyjną. W protokole dokonuje się spisu majątku, do którego zalicza się: środki trwałe, wyposażenie z ewidencji ilościowo-wartościowej, gotówkę w kasie oraz stan magazynu spożywczego i gospodarczego, wydaje się ocenę pomieszczeń, w których majątek jest przechowywany oraz protokołuje się napotkane w procesie inwentaryzacyjnymi trudności. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 71. Podziękowanie za sponsoring

  Gdy szkoła otrzyma dodatkowe środki finansowe warto podziękować za udzielone wsparcie. Przedstawiamy przykład takiego podziękowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 72. Pismo do sponsora - przykład

  Szkoła, która chce pozyskać dodatkowe środki finansowe bądź wsparcie o innym charakterze, musi sformułować i wystosować swoją ofertę do podmiotu, od którego oczekuje wsparcia. W ofercie należy opisać cel, który szkoła chce osiągnąć za pomocą tego wsparcia, oraz przedstawić ewentualne korzyści, które proponuje w zamian za jego otrzymanie. Prezentujemy wzór pisma do sponsora pomocny w wystosowaniu prośby o wsparcie finansowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 73. Protokół zdawczo-odbiorczy kasy

  Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w przypadku zamiany osoby na stanowisku kasjera. Związane jest to z odpowiedzialnością kasjera za aktywa kasowe. W protokole zamieszcza się wartości pieniężne, czeki, depozyty oraz dokumenty i druki znajdujące się w kasie na dzień przekazania kasy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego kasy stanowi załącznik nr 1 do instrukcji kasowej. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 74. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie

  Celem inwentaryzacji w kasie jest ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie. Inwentaryzacja odbywa się poprzez tzw. spis z natury, czyli spisanie i przeliczenie zgromadzonych w kasie środków pieniężnych, a następnie porównanie wyniku spisu ze stanem ewidencyjnym. Z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie sporządza się protokół. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 75. Instrukcja inwentaryzacyjna

  Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna określa czynności i zasady związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji w szkole. Instrukcja stanowi część dokumentacji polityki rachunkowości placówki.Zatwierdzana jest przez dyrektora szkoły. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 76. Przykład opinii w sprawie projektu planu finansowego szkoły

   

 77. Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

  Na politykę rachunkowości składają się także inne dokumenty wewnętrzne w jednostkach sektora finansów publicznych. Do dokumentu głównego przynależy 7 załączników:

  1. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
  2. Instrukcja inwentaryzacyjna
  3. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
  4. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej
  5. Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
  6. Procedury dotyczące sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczości budżetowej
  7. Zarządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych

   

 78. Zarządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych

  Załącznik nr 7 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 79. Procedury dotyczące sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczości budżetowej

   Załącznik nr 6 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 80. Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

  Załącznik nr 5 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 81. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej

   Załącznik nr 4 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 82. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

   Załącznik nr 3 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 83. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

  Załącznik nr 1 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 84. Procedura refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

 85. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola

  ażdy pracodawca samorządowy, a takim jest również dyrektor przedszkola, ma obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych. Podstawą tworzenia takiego dokumentu są przepisy dotyczące pracowników samorządowych, a więc ustawa o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 86. Wezwanie do potwierdzenia salda

  Wezwanie do potwierdzenia salda, które jest wysyłane kontrahentom, z którymi przedszkole współpracowało, służy potwierdzeniu zgodności salda z danymi ujętymi w księgach rachunkowych kontrahentów. W przypadku niezgodności salda, które zostało wskazane przez przedszkole, kontrahent jest zobowiązany do wyspecyfikowania różnic. 

 87. Formularz zgloszeniowy

   

 88. Zgłoszenie urządzenia loterii fantowej

  Organizując loterię fantową w szkole, należy mieć na uwadze regulacje związane z przeprowadzaniem gier losowych. Po pierwsze, środki z loterii fantowej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele uznane za społecznie użyteczne czy dobroczynne. Po drugie, loteria może oferować uczestnikom jedynie wygrane rzeczowe. Po trzecie, jeśli wartość puli wygranych z takiej loterii nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy o grach hazardowych (w 2014 r. kwota bazowa wynosi 3785,38 zł), szkołę obowiązują szczególne warunki przeprowadzania gier losowych. Oznacza to, że loterię należy zorganizować, uprzednio zgłaszając ten fakt do właściwego dla szkoły organu Służby Celnej. Zgłoszenie należy wysłać nie później niż 30 dni kalendarzowych przed planowanym urządzaniem gry hazardowej, aby naczelnik urzędu celnego miał możliwość zweryfikowania poprawności zgłoszenia. Poniżej można pobrać wzór takiego zgłoszenia przygotowany przez Ministerstwo Finansów. 

 89. Kwoty dofinansowania w ramach programu „Wyprawka szkolna”

   

 90. Zarządzenie dyrektora gimnazjum w sprawie przeniesienia środków między paragrafami

  Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych w trakcie roku obrotowego może ulegać zmianom. Wprowadza się je w sposób zgodny z zasadami określonymi przez radę gminy w uchwale dotyczącej gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów. Pobierz wzór zarządzenia dyrektora gimnazjum w sprawie zmian (przeniesienia środków między paragrafami) w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z załącznikiem.
   

 91. Wniosek o udzielenie szkole dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń

  Jeśli placówka nie jest prowadzona przez samorząd (tj. prowadzi ją osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna), dyrektor złoży wniosek o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Wnioski wraz z informacjami, które pozwolą ustalić wysokość dotacji, dyrektorzy złożą do jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej wzór takiego wniosku. 

 92. Wezwanie do zapłaty

  Jeżeli najemca nie wywiązuje się z warunków umowy, należy w pierwszej kolejności skierować do niego pisemne wezwanie ze wskazaniem rodzaju naruszenia umowy oraz żądaniem jego usunięcia. Wezwanie powinno określać termin, w jakim najemca ma zaprzestać naruszania warunków umowy oraz usunąć skutki naruszeń. Do pobrania wzór wezwania do zapłaty. 

 93. Wzór umowy użyczenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych przez radę rodziców

  Rada rodziców w ramach wsparcia statutowych zadań szkoły może użyczyć szkole sprzęt lub inne potrzebne rzeczy. Użyczenie sprzętu lub pomocy dydaktycznych powinno nastąpić w wyniku umowy użyczenia. Strony tej umowy mogą określić szczegółowe warunki, w tym czas i sposób użytkowania przedmiotu użyczenia 

 94. Umowa sponsorowania zawodów sportowych

  Jeśli szkole uda się pozyskać dodatkowe środki finansowe (towar lub usługę), kolejnym krokiem powinno być zawarcie umowy ze sponsorem. Przed podpisaniem takiej umowy dyrektor szkoły powinien upewnić się, czy dysponuje stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania gminy w takich stosunkach prawnych. Pobierz przykładowy wzór umowy sponsorowania zawodów sportowych. 

 95. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

   

 96. Zaproszenie do składania ofert - wzór

   

 97. Umowa na roboty budowlane

   

 98. Umowa na dostawy

   

 99. Umowa na dostawy artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej

   

 100. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania dowodów księgowych, metody wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz zakładowy plan kont

   

 101. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   

 102. Plan zamówień na dostawy / usługi / roboty budowlane

   

 103. Instrukcja kontroli wewnętrznej

   

 104. Formularz zgłoszeniowy

   

 105. ZFŚS - oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy

  Przyznanie świadczenia z ZFŚS w szkole uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o to świadczenie. Oznacza to, że status pracownika, czy emeryta lub rencisty nie zawsze gwarantuje otrzymanie świadczenia z ZFŚS. Wniosek o takie świadczenie musi być poparty stosownym oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy. 

 106. Wniosek w sprawie ustalenia dodatku za wysługę lat

   

 107. Regulamin dodatku mieszkaniowego

  Dodatek funkcyjny nie jest dodatkiem obligatoryjnym. Jego wysokość zależy od powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji. Wysokość dodatków funkcyjnych jest określana w regulaminie przez organ prowadzący. Organ ten może ustalić widełkowo wysokość dodatków funkcyjnych dla członków kadry kierowniczej i wówczas dyrektor ma możliwość różnicowania dodatków w ramach posiadanych środków finansowych. Przykład takiego regulaminu - do pobrania poniżej.

 108. Regulamin dodatku funkcyjnego

  Dodatek funkcyjny nie jest dodatkiem obligatoryjnym. Jego wysokość zależy od powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji. Wysokość dodatków funkcyjnych jest określana w regulaminie przez organ prowadzący. Organ ten może ustalić widełkowo wysokość dodatków funkcyjnych dla członków kadry kierowniczej i wówczas dyrektor ma możliwość różnicowania dodatków w ramach posiadanych środków finansowych. Przykład takiego regulaminu - do pobrania poniżej.

 109. Umowa najmu pomieszczeń szkolnych

  Zawieranie przez szkoły umów najmu następuje na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Wynajmowanie pomieszczeń szkolnych dotyczy sal gimnastycznych, hal sportowych, sal klasowych, pracowni komputerowych. Do pobrania wzór umowy najmu. 

 110. Uchwała w sprawie planu finansowego Rady Rodziców

  Rada rodziców powinna współdziałać z dyrektorem szkoły na wielu płaszczyznach związanych z realizowaniem statutowych celów szkoły. Jednym z nich jest możliwość finansowania zadań szkoły, w tym zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, z funduszy rady rodziców. Do pobrania uchwała w sprawie planu finansowego rady rodziców. 

 111. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów

  Uchwała rady gminy w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty może określić obowiązek, zakres i terminy sporządzania dodatkowych informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów. W praktyce sprawozdanie najczęściej przedstawia źródła dochodów i rodzaje wydatków, wskaźnik wykonania planu finansowego związany z upływem czasu i przyczyny istotnych odchyleń od tego wskaźnika oraz informacje o występujących należnościach i zobowiązaniach. Pobierz wzór takiego sprawozdania. 

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT