Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny

Sprawozdania z realizacji planu nadzoru (22)

 1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 – poradnia psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 – przedszkole

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 3. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 – bursa szkolna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 – biblioteka pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 6. Przykładowe sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 7. Sprawozdanie z pracy świetlicy

  Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej może być wykorzystane w różnego typu szkołach.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Sprawozdanie z pracy nauczyciela religii

  Sprawozdanie z pracy nauczyciela religii może być wykorzystane w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
  Liczba stron w dokumencie: 3
 9. Sprawozdanie z realizacji godzin do dyspozycji dyrektora

  Sprawozdanie z pracy w ramach zajęć z tzw. Karty Nauczyciela może być wykorzystane w każdym typie szkoły.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2015
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego

  Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego po modyfikacji może być wykorzystane do wszystkich typów szkół.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Liczba stron w dokumencie: 2
 11. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego

  Prezentowane sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego jest rocznym podsumowaniem i może być wykorzystane w każdym typie szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Czerwiec 2013
  Liczba stron w dokumencie: 3
 12. Sprawozdanie wychowawcy

  Wychowawcy powinni złożyć dyrektorowi sprawozdanie zawierające szczegółową charakterystykę klasy: frekwencję, przyczyny absencji, ilość uczniów mających trudności oraz uczniów wyróżnionych za osiągnięcia w nauce, in.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
  Liczba stron w dokumencie: 3
 13. Sprawozdanie z klasyfikacji

  Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji oraz promocji (rocznej) zawierające: wyniki nauczania, przyczyny nieklasyfikowania, ogólną charakterystykę klasy, ocenę zachowania, frekwencję, rekomendacje.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
  Liczba stron w dokumencie: 3
 14. Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego

  Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji okresowej klasy, zawierające szczegółową charakterystykę klasy z uwzględnieniem współpracy z rodzicami.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Liczba stron w dokumencie: 2
 15. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru – monitorowanie realizacji podstawy programowej

  Druk jest przeznaczony do kontroli realizacji podstaw programowych w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora i zawiera: nazwy przedmiotów, ilość godzin przewidzianych na realizację podstawy programowej oraz ilość godzin zrealizowanych, spostrzeżenia dyrektora oraz rekomendację.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
  Liczba stron w dokumencie: 2
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w programie profilaktycznym

  Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w programie profilaktyki. Dokument uwzględnia ocenę realizacji podjętych zadań wraz z wnioskami płynącymi z tej oceny.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Liczba stron w dokumencie: 1
 17. Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych

  Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych w danym roku szkolnym uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Liczba stron w dokumencie: 1
 18. Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

  Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Dokument określa stopień realizacji celów oraz wnioski dotyczące pracy szkoły w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Liczba stron w dokumencie: 1
 19. Sprawozdanie nauczyciela z poziomu realizacji planów dydaktycznych

  Jednym z narzędzi nadzoru nad realizacją podstawy programowej w oparciu o Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późn. zm., mogą być sprawozdania nauczycieli na koniec półrocza i koniec roku szkolnego, w których nauczyciel określa poziom realizacji planu dydaktycznego. Opracowany dokument uwzględnia: nauczany przedmiot, klasę, poziom realizacji planu, opóźnienia, przyczyny braku realizacji godzin i proponowane działania gwarantujące eliminację opóźnień.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Liczba stron w dokumencie: 1
 20. Wzór sprawozdania z pracy nauczycieli

  Roczne sprawozdanie z pracy nauczyciela. Wzór sprawozdania ułatwi gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i może być podstawą do dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny.

   

  Obowiązki nauczycieli  Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:

  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
  3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
  4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Liczba stron w dokumencie: 2
 21. Sprawozdanie z działalności biblioteki

  Sprawozdanie wyszczególnia osobę prowadzącą bibliotekę, liczbę godzin zaplanowanych,  faktycznie zrealizowanych, ocenę realizacji zadań, stan czytelnictwa oraz wnioski. Dokument pozwala dyrektorowi na zweryfikowanie realnych potrzeb w zakresie działania biblioteki oraz pozwoli na wprowadzenie potrzebnych zmian.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Liczba stron w dokumencie: 2
 22. Sprawozdanie logopedy z działań podjętych w roku szkolnym

  Raport z działań i ich efektów podjętych przez logopedę w trakcie trwania roku szkolnego, zawierający: rodzaje zadań i efekty pracy podjętej w zakresie obowiązków logopedy, a także ilość godzin faktycznie przepracowanych.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Liczba stron w dokumencie: 1

Placówki oświatowe w dobie koronawirusa (10)

 1. Procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 1 września 2020 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Wrzesień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 4
 2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 0
 3. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Dokument zawiera:
  -zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty;
  -procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19;
  -procedurę przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole w tym w salach, laboratoriach, salach ćwiczeniowych i szatni. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2020
  Liczba stron w dokumencie: 4
 4. Zaświadczenie dla miejsca pracy rodzica o braku możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola – COVID-19

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Oświadczenie o woli przekazania dziecka do lat 8 w celu zapewnienia opieki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Zarządzenie Prezydenta Miasta lub Wójta lub Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym – COVID-19

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Zarządzenie dyrektora przedszkola miejskiego w sprawie wprowadzenie zasad kształcenia na odległość

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3
 9. Regulamin pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Raport nauczyciela z podjętych działań w ramach kształcenia na odległość

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT