Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Dydaktyka Dokumenty Realizacja i monitorowanie podstawy programowej

Realizacja i monitorowanie podstawy programowej

 

 1. Wniosek o dopuszczenie programu nauczania w technikum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 9 Lipiec 2019
  aktualizacja
  Ilość stron w dokumencie: 3
 2. Przykład ankiety adresowanej do nauczycieli – realizacja podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 3. Arkusz monitorowania nowej podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 4. Propozycja arkusza monitorowania nowej podstawy w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 5. Arkusz monitorowania podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 6. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej – język polski, przyroda, edukacja wczesnoszkolna

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 7. Decyzja o dopuszczeniu programu nauczania do użytku w szkole – przykład

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 8. Analiza prawidłowości procedury dopuszczania programu do użytku w danej szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Zarządzenie dyrektora w sprawie wdrożenia procedury monitorowania podstawy programowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 10. Procedura monitorowania podstawy programowej w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Arkusz monitorowania podstawy programowej - matematyka

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 12. Arkusz monitorowania podstawy programowej - język obcy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 13. Arkusz monitorowania podstawy programowej - chemia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 14. Dokumentowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 15. Monitorowanie bezpieczeństwa uczniów w sicie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 9 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 16. Wytyczne do monitorowania podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 13
 17. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (edukacja wczesnoszkolna)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 18. Propozycja oceniania wg średniej ważonej ocen w zasadniczej szkole zawodowej i technikum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 19. Program zajęć korekcyjno–kompensacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej

  Program jest przeznaczony dla uczniów klasy I edukacji wczesnoszkolnej mających
  trudności wczytaniu i pisaniu oraz edukacji matematycznej. Realizowany będzie podczas
  zajęć korekcyjno - wyrównawczych. Program jest zgodny z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 20. Arkusz do monitorowania procesów wspomagania i rozwoju w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 21. Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 14
 22. Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 16
 23. Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

  Program nauczania z zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w danej szkole dopuszcza, na wniosek nauczyciela, dyrektor szkoły. Poniżej prezentujemy wzór wniosku o dopuszczenie programu nauczania w liceum ogólnokształcącym. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 24. Arkusz rozmowy przedobserwacyjnej

  Na dwa dni przed obserwacją należy przeprowadzić z nauczycielem przedszkola rozmowę przedobserwacyjną. Jej celem jest uzyskanie szczegółowych informacji o planowanych zajęciach do obserwacji, o efektach oraz problemach w pracy nauczyciela, związanych z prowadzoną grupą dzieci, o sposobach realizacji nowej podstawy programowej: czy sprawia trudności, jeżeli tak, to jakie?, o doskonaleniu zawodowym, o współpracy z innymi nauczycielami, o współpracy z rodzicami itp. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 25. Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

  Obserwacji podlegają m.in. wszystkie rodzaje i formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu. Jej przeprowadzeniu służy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu. Poniżej znajduje się do pobrania taki arkusz. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 26. Arkusz kontroli zapisów w dzienniku zajęć

  Dyrektor przedszkola nadzoruje kontrolę wszystkich dzienników zajęć. W tym celu można posłużyć się przykładowym arkuszem kontroli zapisów w dzienniku zajęć, który można pobrać poniżej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 27. Arkusz kontroli wewnętrznej wybranych aspektów żywienia w przedszkolu

  Zgodnie z systemem HACCP dyrektor w przedszkolu tworzy system monitorowania podjętych działań przydzielając je określonym pracownikom. Analizujemy i oceniamy wszystko to, co jest istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego przygotowywanych w przedszkolu posiłków i to, co mogłoby stać się przyczyną zatrucia pokarmowego dzieci lub innej choroby spowodowanej spożyciem zanieczyszczonej żywności. Właśnie te elementy należy poddać szczególnej kontroli oraz systematycznemu nadzorowi. Do pobrania arkusz kontroli wewnętrznej wybranych aspektów żywienia w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 28. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór

  Informację o gotowości dziecka do podjęcia edukacji szkolnej należy wydać do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Decyzję wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonej obserwacji pedagogicznej dziecka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 29. Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej w przedszkolu

  Podczas kontroli realizacji podstawy programowej z poszczególnych zajęć wykorzystujemy dwie techniki: analizę dokumentów (plan miesięczny pracy wychowawczo-dydaktycznej, dziennik zajęć) oraz rozmowę z kontrolowanym nauczycielem. Aby uporządkować zgromadzone w ten sposób informacje, zapisujemy je w specjalnie przygotowanym do tego arkuszu kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 30. Arkusz kontroli miesięcznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej

  Podstawowym obowiązkiem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i przygotowanie go do udanego startu w szkole. Temu celowi służyć ma dobry program wychowawczo-dydaktyczny. Miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej podlega kontroli. Aby ułatwić tę kontrolę można posłużyć się specjalnie w tym celu przygotowanym arkuszem kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 31. Arkusz obserwacji pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 32. Arkusz obserwacji innych zajęć

  Hospitacja to bezpośrednia obserwacja nie tylko zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych z dziećmi przez nauczyciela, ale również innych zajęć wynikających z tych zadań, np. wycieczek i zajęć terenowych, konkursów, współpracy z rodzicami, uroczystości i imprez. Arkusz obserwacji innych zajęć to wzór, który z pewnością przyda się każdemu dyrektorowi, przeprowadzającemu hospitację. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 33. Monitorowanie liczby zrealizowanych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego

  Pod koniec roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów wypełniają arkusz umożliwiający monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych. Wskazują w nim liczbę zaplanowanych i zrealizowanych godzin, a także treści, które nie zostały zrealizowane. Za prawidłowe wypełnienie arkusza odpowiada wychowawca klasy. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 34. Arkusz monitorowania liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych po I semestrze

  Po pierwszym semestrze nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych w gimnazjum, wypełniają arkusz monitorowania liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych. Formułują w nim m.in. wnioski do pracy na przyszłość. Za terminowe i rzetelne wypełnienie arkusza odpowiada wychowawca klasy. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 35. Arkusz monitorowania liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego

  Pod koniec roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów wypełniają arkusz umożliwiający monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych. Wskazują w nim liczbę zaplanowanych i zrealizowanych godzin, a także treści, które nie zostały zrealizowane. Za prawidłowe wypełnienie arkusza odpowiada wychowawca klasy 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 36. Arkusz kontroli zgodności programu nauczania z podstawą programową

  Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, dopuszcza do użytku program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, bądź też program nauczania dla zawodu. Jednakże przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku szkolnego, dyrektor szkoły musi sprawdzić czy określony program nauczania jest zgodny z podstawą programową. Służy temu arkusz kontroli zgodności programu nauczania z podstawą programową.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 37. Informacja o gotowości szkolnej

  Nauczyciele wychowania przedszkolnego mają obowiązek przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, czyli dokonywania tzw. diagnozy przedszkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które powinny pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju, a nauczycielowi – w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 38. Arkusz oceny programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 39. Analiza struktury programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 40. Analiza realizacji programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 41. Arkusz obserwacji zajęć - aktywność dzieci

  Stosowanie przez nauczyciela metod wywołujących aktywność dzieci. Organizowanie sytuacji angażujących dzieci do podejmowania samodzielnych działań i wykonywania czynności samoobsługowych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 42. Arkusz obserwacji zajęć - stosowane przez nauczyciela sposoby indywidualizacji pracy podczas zajęć z zakresu matematyki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 43. Arkusz obserwacji zajęć w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 44. Arkusz obserwacji/kontroli pracy nauczyciela i zachowania uczniów

  Przed rozpoczęciem lekcji i po jej zakończeniu oraz podczas dyżuru na przerwach. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 45. Arkusz obserwacji - Ocena organizacji procesu nauczania na lekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 46. Arkusz obserwacji nauczyciela

  Ocena skuteczności kształcenia wybranych umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 47. Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych - przykład 2

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 48. Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych – przykład 1

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 49. Arkusz obserwacji wspomagajacej

   Przykład arkusza obserwacji wspomagającej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 50. Lista kontrolna ułatwiająca monitorowanie podstawy programowej po pierwszym etapie edukacyjnym

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 51. Arkusz analizy ilościowej realizacji podstawy programowej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 52. Plan monitorowania realizacji podstawy programowej w zakresie zgodności realizowanych treści i spełniania zalecanych warunków i sposobów realizacji

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 53. Karta monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 54. Arkusz monitorowania podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 55. Arkusz kontroli dokumentacji realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 56. Arkusz analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej przez nauczycieli

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 57. Arkusz postępów dziecka trzyletniego

  Wzór arkusza postępów dziecka trzyletniego jest przygotowany do diagnozy dziecka w przedszkolu w oparciu o wymagania zawarte w podstawie programowej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 58. Monitorowanie podstawy programowej - nauczyciel

  Arkusz monitorowania podstawy programowej przeznaczony dla nauczyciela.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 59. Arkusz analizy stopnia opanowania umiejętności wynikających z podstawy programowej

  Przykładowy arkusz analizy przygotowany został z myślą o przedszkolach. Uwzględnione w nim zostały m.in. takie elementy jak: umiejętności społeczne, czynności samoobsługowe, intelektualne i wiele innych, niezbędnych przy weryfikowaniu postępów wychowanka, a tym samym w analizowaniu stopnia opanowania umiejętności wynikających z podstawy programowej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 60. Arkusz obserwacji godziny do dyspozycji wychowawcy klasy

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 61. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w gimnazjum

  Szczegółowy druk może być wykorzystany do kontroli realizacji podstawy programowej, dotyczy języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 26
 62. Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i realizowanie przez nauczycieli

  Druk może być wykorzystany do kontroli realizacji podstawy programowej we wszystkich typach szkół kształcenia ogólnego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 63. Zadania dyrektora w ramach monitoringu realizacji podstawy programowej

  Druk może być wykorzystany do kontroli realizacji podstawy programowej we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 64. Arkusz monitorowania rytmiczności realizacji podstawy programowej w gimnazjum

  Dokument z zakresu monitorowania realizacji wymaganej ilości godzin podstawy programowej przedmiotu/zajęć edukacyjnych, wypełniany przez nauczycieli po każdym półroczu. Do zastosowania w szkole podstawowej i gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 65. Plan diagnozy gotowości szkolnej dziecka

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkole wydaje „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – druk nr 70 w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Poniższy plan diagnozy jest dostosowany do pozyskania informacji potrzebnych do jej przygotowania.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 66. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór wypełnionego druku

  Informację o gotowości dziecka do podjęcia edukacji szkolnej należy wydać do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Decyzję wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonej obserwacji pedagogicznej dziecka.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 67. Arkusz ankiety dla nauczyciela szkoły badający losy absolwentów przedszkola

  Jednym z wymagań jest pozyskanie informacji o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Ankieta jest sposobem pozyskania informacji od nauczycieli szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 68. Dziennik obserwacji - karta monitoringu czynności nauczyciela

  Monitorowanie czynności nauczyciela jest jednym z elementów nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora placówki. Proponowany dziennik obserwacji – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 69. Arkusz obserwacji diagnozującej IV - biologia

  Obserwacje zajęć muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej sprawnie udokumentować obserwację diagnozującą.

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 70. Skala Gotowości Szkolnej SGS – Arkusz obserwacji

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowana Skala Gotowości Szkolnej jest narzędziem usprawniającym nauczycielowi dokonanie tej diagnozy poprzez wnikliwą obserwację zachowania dziecka 6-letniego oraz jego umiejętności.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 71. Podsumowanie wyników obserwacji końcowej - SGS

  Arkusz podsumowujący wyniki obserwacji końcowej jest integralną częścią Skali Gotowości Szkolnej – narzędzia, dzięki któremu nauczyciel może dokonać diagnozy przedszkolnej dziecka w roku szkolnym poprzedzającym planowe rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 72. Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka GE-5 – Arkusz obserwacji

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowane kryteria Gotowości Edukacyjnej są narzędziem usprawniającym nauczycielowi dokonanie tej diagnozy poprzez wnikliwą obserwację zachowania oraz umiejętności dziecka 5 letniego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 73. Arkusz samowiedzy (samooceny dziecka)

  Wnikliwe poznanie dziecka przedszkolnego poprzez obserwację jego rozwoju, dostrzeganie zdolności oraz indywidualnego potencjału jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Prezentowany Arkusz samowiedzy czyli samooceny jest techniką umożliwiającą nauczycielowi pozyskanie niezbędnych informacji bezpośrednio od dziecka.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 74. Arkusz obserwacji rozwoju umiejętności dziecka – akceptacja rodziców

  O wynikach dokonanej diagnozy rozwoju umiejętności dziecka przedszkolnego muszą być poinformowani jego rodzice/prawni opiekunowie. Prezentowany Arkusz umożliwia jasną i przejrzystą prezentację wyników uzyskanych w toku obserwacji, jak również uzyskanie od rodziców - bądź nie - akceptacji tych wyników.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 75. Zasada 1/5 w „Dzienniku zajęć przedszkola” – 5- i 6-latki

  Zalecane proporcje zagospodarowania czasu na realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zasada 1/5) zapisane zostały w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Prezentowana propozycja uwzględnia te zalecenia odnośnie zapisów dokonywanych w dzienniku zajęć grupy dzieci 5 i 6-letnich, korzystających z całodziennego pobytu w przedszkolu.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 76. Zadania nauczycieli związane z realizacją nowej podstawy programowej – lista kontrolna

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego nakazuje dyrektorowi przedszkola m.in. ewaluację wewnętrzną oraz kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Prezentowany inwentarz zadań nauczycieli pozwoli dyrektorowi usprawnić proces ewaluacyjno-kontrolny w zakresie realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 77. Propozycja zapisu z uwzględnieniem zasady 1/5 w „Dzienniku zajęć przedszkola”

  Zalecane proporcje zagospodarowania czasu na realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zasada 1/5) zapisane zostały w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Prezentowana propozycja uwzględnia te zalecenia odnośnie do zapisów dokonywanych w dzienniku zajęć przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 78. Plan obserwacji - obserwacje problemowe

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan obserwacji problemowej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację bieżącego nadzoru nad realizacją wybranych zadań edukacyjnych przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 79. Plan obserwacji - obserwacje doradczo-doskonalące

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan obserwacji doradczo-doskonalącej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 80. Plan obserwacji - obserwacje diagnozujące

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu bieżącego nadzoru.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 81. Arkusz obserwacji lekcji koleżeńskiej

  Lekcje koleżeńskie są jedną z podstawowych form Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.  Umożliwiają wymianę doświadczeń, są niezbędnym elementem dbałości o jakość pracy szkoły, jak również  wsparciem młodych nauczycieli na drodze ich awansu zawodowego. Prezentowany arkusz obserwacji lekcji koleżeńskiej może być przydatny w ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez dyrektora szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 82. Arkusz obserwacji zajęć

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 83. Protokół obserwacji lekcji

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji tych zadań.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 84. Pytania dotyczące obserwacji zajęć w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 85. Zestaw dokumentacji – obserwacja diagnozująca

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji diagnozującej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 86. Arkusz podsumowujący cykl obserwacji zajęć

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz hospitacji diagnoztycznej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – umozliwi dyrektorowi lepszą organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 87. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami


   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 88. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjno-wychowawczych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 89. Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz hospitacji uroczystości szkolnej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjno-wychowawczych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 90. Arkusz obserwacji lekcji

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji lekcji – rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań oraz kontroli realizowania podstawy programowej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 91. Rozmowa przed obserwacją – dyrektorska lista pytań

  Niezbędnym elementem każdej formy obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora szkoły jest rozmowa przed lekcją z nauczycielem. Prezentowany arkusz pozwala dyrektorowi usystematyzować tę rozmowę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 92. Rozmowa po lekcji obserwowanej – obserwacja dyrektorska

  Niezbędnym elementem każdej formy obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora szkoły jest rozmowa po lekcji z nauczycielem. Prezentowany arkusz pozwala dyrektorowi usystematyzować tę rozmowę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 93. Protokół obserwacji kontrolno-oceniającej

  Obserwacje zajęć muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły każdego typu sprawnie udokumentować obserwację kontrolno-oceniającą.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 94. Planowanie obserwacji diagnozującej oraz zapis rozmowy po obserwacji diagnozującej

  Niezbędnym elementem obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora jest rzetelne jej zaplanowanie oraz podsumowanie. Prezentowany arkusz umożliwia dyrektorowi każdej szkoły sprawne udokumentowanie obserwacji diagnozującej.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 95. Kryteria oceny podręcznika do nauki języka obcego

  W rozporządzeniu MEN z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nie ma zasadniczych zmian w procedurze dopuszczania podręczników w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Odpowiedzialny nauczyciel sam dokonuje oceny podręcznika, na bazie którego będzie realizował podstawę programową z danego przedmiotu. Niniejsze kryteria, opracowane na użytek podręcznika do nauki języka angielskiego, stanowią wzór również dla innych przedmiotów.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 96. Arkusz obserwacji problemowej II

  Obserwacje zajęć nauczyciela prowadzonych przez dyrektora muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej sprawnie udokumentować obserwację problemową.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 97. Arkusz obserwacji

  Obserwacje muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi każdej szkoły sprawnie udokumentować obserwację oceniającą.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 98. Arkusz obserwacji diagnozującej II

  Hospitacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej sprawnie udokumentować hospitację diagnozującą w klasie I.

  Obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej sprawnie udokumentować obserwację diagnozującą, prowadzoną w etapie edukacji wczesnoszkolnej.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 99. Arkusz obserwacji diagnozującej III - edukacja wczesnoszkolna

  Obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej sprawnie udokumentować obserwację diagnozującą, prowadzoną w etapie edukacji wczesnoszkolnej, dotycząca umiejętności wypowiadania się.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 100. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową

  Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za wszystkie programy dopuszczone do użytku i używane w szkole, a przede wszystkim za uwzględnienie w tych programach całości podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidzianej dla danego etapu edukacyjnego. Proponowany arkusz umożliwi dokonanie rzetelnej analizy zgodności każdego przyjętego programu nauczania z nową podstawą programową dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 101. Analiza i ocena programu nauczania

  Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za wszystkie programy dopuszczone do użytku oraz używane w szkole. Procedura dopuszczania zakłada, iż nauczyciel przedmiotowy dokona wnikliwej analizy i oceny proponowanego programu nauczania. Niniejszy schemat pokazuje jak zrobić to odpowiedzialnie.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 102. Karta monitorowania obecności i zachowania uczniów

  Do obowiązków nauczyciela–wychowawcy określonych w statucie szkoły należy min. bieżące monitorowanie frekwencji oraz zachowania uczniów na zajęciach. Proponowana karta miesięcznego monitoringu ułatwi wychowawcy zbieranie danych i dokumentowanie podjętych działań interwencyjnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 103. Karta monitorowania zachowania uczniów na przerwach

  Monitorowanie zachowań uczniów w szkole odbywa się również w czasie przerw śródlekcyjnych i należy do obowiązków każdego nauczyciela. Szczegółowo określa to regulamin dyżurów nauczycieli stanowiący załącznik do Statutu Szkoły. Proponowana karta ułatwi nauczycielom bieżące dokumentowanie zaistniałych sytuacji i podejmowanych interwencji tak w szkole podstawowej, jak w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 104. Arkusz miesięcznej analizy sytuacji wychowawczej klasy

  Zadania nauczyciela–wychowawcy klasy określone są w Statucie Szkoły – na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Jednym z takich zadań jest monitorowanie sytuacji wychowawczej zespołu klasowego. Proponowany arkusz pozwala dokonywać analizy w cyklu miesięcznym, co przydatne jest szczególnie w szkołach podstawowych i gimnazjach.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 105. Monitorowanie realizacji podstawy programowej pod kątem jakościowym. Realizacja podstawy programowej w kl. 1, 4,7

   

  Typ placówki: inne
  Ilość stron w dokumencie: 4
 106. Program poprawy efektywności kształcenia

   

 107. Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia w szkole podstawowej

   

 108. System badania osiągnięć uczniów w szkole

   

 109. Ocenianie wewnątrzszkolne w szkołach prowadzących kształcenie w zawodzie

   

 110. Propozycja oceny opisowej osiągnięć ucznia z chemii

   

 111. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej w procesie edukacyjnym. Ewaluacja w szkole podstawowej i gimnazjum specjalnym.

   

 112. Zapisy w dzienniku zajęć przedszkola z uwzględnieniem „zasady 1/5” dla dzieci 3 i 4-letnich

  Propozycja dotycząca zapisu zajęć w dzienniku przedszkola uwzględniająca zasadę 1/5 dla dzieci 3 i 4 - letnich wraz z komentarzem.

 113. Zasady dopuszczania do użytku szkolnego programu nauczania – obowiązujący stan prawny od 8 lipca 2014 r.

   

 114. Procedura oceny pracy nauczycieli

   

 115. Analiza struktury programu nauczania – układ tabelaryczny

   

 116. Analiza realizacji programu nauczania – układ tabelaryczny

   

 117. Arkusz kontrolny zasad organizowania i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

  Przedszkole jest zobowiązane do zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach. Sprawdź, czy w Twoim przedszkolu pomoc ta jest zorganizowana prawidłowo. Pomoże Ci w tym arkusz kontrolny zasad organizowania i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 

 118. Arkusz kontrolny zasad odbierania dzieci z przedszkola

  Zasady odbierania dzieci z przedszkola podlegają kontroli. Dzięki arkuszowi kontroli sprawdzisz, czy Twoje przedszkole działa zgodnie z zasadami i nie ma uchybień w kwestii zasad odbierania dzieci z przedszkola. Pobierz wzór. 

 119. Arkusz kontrolny zabezpieczania i obiegu dokumentacji przedszkolnej

  Dokumentacja przedszkolna musi być odpowiednio zabezpieczona. Aby właściwie skontrolować obieg oraz poprawność zabezpieczenia dokumentacji przedszkolnej można posłużyć się arkuszem kontrolnym zabezpieczenia i obiegu dokumentacji przebiegu nauczania. 

 120. Arkusz kontrolny aktualności zapisów w statucie przedszkola

  Statut przedszkola musi być zgodny z przepisami prawa. Każda zmiana przedmiotowych przepisów powoduje konieczność zmiany zapisów statutu przedszkola. Statut zawiera również inne postanowienia, które muszą być adekwatne do przyjętych zasad funkcjonowania szkoły. Arkusz kontrolny aktualności zapisów w statucie ma pomóc w określeniu, czy statut przedszkola nie wymaga przeprowadzenia zmian. 

 121. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

   

 122. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne

   

 123. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla niepublicznego przedszkola i niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

   

 124. Arkusz monitorowania zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w cyklu trzyletnim

  Wychowawca klasy odpowiada za terminowe wypełnienie przez nauczycieli poszczególnych ankiet kontrolujących liczbę zrealizowanych zajęć edukacyjnych. Następnie wpisuje dane do arkusza monitorowania zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w cyklu trzyletnim 

 125. Opinia w sprawie zezwolenia uczniowi na indywidualny program lub tok nauki

  Decyzję odnośnie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub indywidualny tok nauki podejmuje dyrektor szkoły. Przedtem jednak występuje m.in. do rady pedagogicznej o opinię w tej sprawie. Jest ona jednym z elementów, które dyrektor szkoły bierze pod uwagę przy wydawaniu decyzji w sprawie udzielenia uczniowi zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki. 

 126. Karta informacyjna innowacji pedagogicznej

  Dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę Kartę informacyjną innowacji pedagogicznej. Poniżej zamieszczamy jej wzór. 

 127. Sprawozdanie ze stopnia realizacji podstawy programowej dla dyrektora po pierwszym etapie edukacyjnym

   Arkusz dla dyrektora.

 128. Sprawozdanie ze stopnia realizacji podstawy programowej dla nauczycieli po pierwszym etapie edukacyjnym

   Arkusz do wypełnienia przez nauczycieli uczących.

 129. Monitorowanie realizacji podstawy programowej - ocena efektów

  Dokument monitorowania efektów realizacji podstawy programowej z zakresu wybranego przedmiotu lub rodzaju edukacji wczesnoszkolnej. Dokument może być wypełniany przez nauczycieli uczących przedmiotu lub edukacji wczesnoszkolnej na zakończenie roku szkolnego lub na zakończenie etapu edukacyjnego.
  Do zastosowania w szkole podstawowej i gimnazjum.
   

 130. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej

  Dokument monitorowania realizacji podstawy programowej z zakresu wybranego przedmiotu lub rodzaju edukacji wczesnoszkolnej, wypełniany na podstawie przeglądu dziennika lekcyjnego. Przewidziano w nim możliwość wyrywkowego udokumentowania realizacji wymagań szczegółowych z podstawy programowej przedmiotu lub rodzaju edukacji wczesnoszkolnej poprzez dwa przykładowe tematy zajęć. Można dodać więcej przykładów realizacji.
  Do zastosowania w szkole podstawowej i gimnazjum.
   

 131. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych

  Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych. Celem obserwacji jest monitorowanie realizacji podstawy programowej. Dokument zawiera wzór arkusz obserwacji oraz przykładowy – wypełniony arkusz.

 132. Szkolny zestaw programów nauczania

  Wzór dokumentu w sprawie dopuszczenia programów nauczania przez dyrektora do użytku szkolnego w gimnazjum.

 133. Arkusz przedhospitacyjny 5 – nowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

 134. Analiza realizacji podstawy programowej

  Analiza realizacji programu nauczania w układzie tabelarycznym jest uniwersalnym drukiem do wykorzystania we wszystkich typach szkół dla oceny stopnia realizacji programu nauczania.

 135. Analiza realizacji standardów wymagań na poszczególnych przedmiotach

  Druk może być wykorzystany do kontroli realizacji standardów (do sprawdzianu) dla szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2012/13 można go jeszcze wykorzystać dla klas V i VI, a w roku szkolnym 2013/14 tylko w klasach VI.

 136. Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej

  Dokument z zakresu monitorowania realizacji podstawy programowej przedmiotu, wypełniany po przeglądzie dziennika lekcyjnego i planu dydaktycznego nauczyciela. Do zastosowania w szkole podstawowej i gimnazjum.

 137. Zakres podstawy programowej, który należy uwzględnić w informacji o gotowości dziecka do szkoły

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkole wydaje „Informacjię o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – druk nr 70 w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Poniższy dokument wskazuje zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego do pozyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka w poszczególnych sferach rozwoju, pomocny w przygotowaniu „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

   

 138. Arkusz obserwacji problemowej wraz z przykładem wypełnienia

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji problemowej –  rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

   

 139. Arkusz obserwacji oceniającej

  Obserwacje muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej i gimnazjum sprawnie udokumentować obserwację oceniającą.

 140. Arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz hospitacji doradczo-doskonalącej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

 141. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową – nauczyciel

  Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ustanawia, że program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zawiera wykaz szczegółowych celów kształcenia i wychowania, opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań określonych w podstawie programowej i jest poprawny pod względem metodycznym i merytorycznym. Proponowany arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową pozwoli dyrektorowi każdej placówki dopuścić program własny nauczyciela zgodnie z obowiązującą podstawą prawną.

 142. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową – autor programu

  Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ustanawia, że program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zawiera wykaz szczegółowych celów kształcenia i wychowania, opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań określonych w podstawie programowej i jest poprawny pod względem metodycznym i merytorycznym. Proponowany arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową pozwoli dyrektorowi każdej placówki dopuścić program własny nauczyciela zgodnie z obowiązującą procedurą.

 143. Arkusz protokołu z hospitacji zajęć pozalekcyjnych

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz protokołu z hospitacji zajęć pozalekcyjnych - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – umożliwi dyrektorowi sprawniejszą organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

 144. Arkusz obserwacji lekcji II

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji lekcji rozumianej jako narzędzie zbierania informacji, ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjno-wychowawczych.

 145. Arkusz zbiorczy klasa I

  Zmiany wprowadzone od 1 września 2009r. rozporządzeniem MEN z 23.03.2009 r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U. Nr 54, poz. 442) nakładają na dyrektora szkoły obowiązek monitorowania realizacji godzin wskazanych na dany etap edukacyjny. Prezentowany arkusz zbiorczy umożliwi dyrektorowi gimnazjum sprawne monitorowanie realizacji godzin wskazanych dla klasy pierwszej. Po odpowiedniej modyfikacji, stosownie do ramowego planu nauczania danej szkoły, dokument może być wykorzystany w innych typach szkół.

 146. Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego - procedura szczegółowa

  Programy dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (poprzednio także Rady Rodziców). Niniejsza szczegółowa procedura dopuszczenia programów nauczania – zgodna z wytycznymi rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752) – systematyzuje ten proces krok po kroku.

 147. Nadzór nad realizacją podstaw i standardów wymagań

  Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za prowadzenie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, który obejmuje m. in. dbałość o prawidłową realizację podstaw programowych i wymagań egzaminacyjnych odpowiednich do danego etapu edukacyjnego. Proponowany arkusz zawiera przykładowe zadania dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej sprawdzające pracę nauczycieli w tym zakresie.

 148. Arkusz obserwacji problemowej

  Obserwacje zajęć nauczyciela prowadzonych przez dyrektora muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej sprawnie udokumentować obserwację problemową.

 149. Arkusz obserwacji oceniającej II

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji oceniającej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi przedszkola organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

 150. Arkusz obserwacji diagnozującej - przedszkole

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji diagnozującej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

 151. Arkusz przedhospitacyjny 6 – nowa podstawa programowa

   

 152. Arkusz przedhospitacyjny 4 – nowa podstawa programowa

   

 153. Arkusz przedhospitacyjny 2 – dotychczasowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

 154. Arkusz przedhospitacyjny 1 – dotychczasowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

 155. Arkusze hospitacji

  Hospitacja lekcji związana jest z zapisem. Nie każdy z nas dyrektorów potrafi notować swoje spostrzeżenia. Często sporządzane zawierają nadmiar informacji, przeładowane są szczegółami. Prawidłowo sporządzone notatki powinny dotyczyć spraw zasadniczych, by w trakcie rozmowy pohospitacyjnej nie gubić się w drobnostkach, gdyż wówczas analiza lekcji dokonana będzie w sposób powierzchowny, niepełny, chaotyczny. Dużą pomocą w prowadzeniu obserwacji jest arkusz hospitacyjny. Dokonane w nim zapisy ułatwiają ocenę pracy nauczyciela, indywidualne podejście do każdej lekcji, przeprowadzenie analizy obserwowanych zajęć w oparciu o ich cele, treść, przebieg i metody oraz postawę nauczyciela i uczniów. Przedstawione poniżej arkusze hospitacyjne są jedynie propozycją, z której można skorzystać w całości lub części. Pamiętać jednak musimy, że konstrukcja arkusza zależy tylko i wyłącznie od osoby hospitującej. Arkusz hospitacyjny najlepiej spełni swoje zadanie wówczas, gdy zostanie osobiście opracowany przez hospitującego. Ma on bowiem jedynie pomóc dyrektorowi uporządkować jego spojrzenie na działania nauczyciela i uczniów. Zaprezentowane arkusze hospitacji można stosować we wszystkich typach szkół.

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT