Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz – nowe przepisy wykonawcze oraz projekty, które opublikowano w kwietniu 2017 r.

Komentarz – nowe przepisy wykonawcze oraz projekty, które opublikowano w kwietniu 2017 r.

Komentarz – nowe przepisy wykonawcze oraz projekty, które opublikowano w kwietniu 2017 r.

W kwietniu 2017 r. opublikowano dużą ilość przepisów wykonawczych do ustaw organizujących funkcjonowanie oświaty polskiej ale także sporo projektów rozporządzeń.
Są to rozporządzenia oparte na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i oczywiście ustawę – Prawo oświatowe.
Należy pamiętać, ze przez najbliższe lata będzie trzeba stosować przepisy wywodzące się z trzech ustaw aby móc zorganizować proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy uczniom starego i nowego systemu oświaty.

I. Poniżej proponuję przegląd wydanych przepisów wykonawczych:


1. 3 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. pod poz. 709 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – jest to akt prawny oparty na art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, który wszedł w życie 4 kwietnia 2017 r.,

2. 21 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. pod poz. 818 rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum – jest to akt prawny oparty na art. 366 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, który wszedł w życie 22 kwietnia 2017 r.,

3. 28 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. pod poz. 857 rozporządzenie MKiDN z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych – jest to akt prawny oparty na art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który wszedł w życie 29 kwietnia 2017 r.,

4. 28 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. pod poz. 860 rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – jest to akt prawny oparty na art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, który wchodzi w życie 1 września 2017 r.

czytaj dalej >>
Obowiązujący 9 maja 2017Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT