Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

„Matura 2015" - Konferencje dla nauczycieli języka polskiego

25 listopada br. w Warszawie, Częstochowie i Lublinie odbyły się pierwsze z 31 zaplanowanych konferencji dotyczących modyfikacji egzaminu maturalnego od roku 2015 dla nauczycieli języka polskiego w liceach ogólnokształcących i technikach. Konferencje „Modyfikacja egzaminu maturalnego od roku 2015. Rodzaje i funkcje tekstu w zadaniach maturalnych" odbędą się w najbliższych trzech miesiącach (do 14 stycznia 2014).

Podczas spotkań z nauczycielami zostaną omówione zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015 r., wymagania egzaminacyjne oraz przykładowe zadania. Konferencje prowadzą autorzy koncepcji nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Konferencja w Warszawie, organizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Zawodowego zgromadziła ponad 500 osób. Obecna na konferencji Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej, przypomniała, że prace nad modyfikacją matury, która rozpocznie się od 2015 roku, zaczęła się już w 2009 roku, kiedy do szkół weszła nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Ten dokument precyzuje, jakim celom służą zmiany programowe oraz jakie wymagania stawia się przed uczniami, żeby w trakcie nauki mogli zdobyć kompetencje niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

- Chodzi nam o absolwentów szkół ponadgimnazjalnych otwartych na nowe wyzwania, do czego niezbędne jest opanowanie takich umiejętności jak analizowanie, wnioskowanie, budowanie spójnej wypowiedzi na zadany temat, świadome wykorzystywanie dostępnych źródeł informacji do formułowania własnych poglądów - mówiła wiceminister Berdzik.

 

W konsekwencji tych zmian standardy egzaminacyjnie zostały zastąpione zapisanymi w podstawie programowej wymaganiami sprawdzanymi podczas egzaminu. W kwietniu 2013 roku zmienione zostało rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, w którym zawarto całą sekwencję dotyczącą egzaminu maturalnego od 2015 roku. Od lipca br. na stronie internetowej Centralnej komisji Egzaminacyjnej dostępne są informatory maturalne do wszystkich przedmiotów.

 

- W naszym przekonaniu zmiany na maturze są m.in. odpowiedzią na to, co środowisko polonistów mówiło o obecnej maturze, w tym dotyczących prezentacji maturalnej, która nie spełnia celu, jakim było samodzielne przygotowanie i przedstawienie opracowanego projektu. Formuła zmodyfikowanej matury uwzględnia także postulaty Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o włączeniu do pakietu obowiązkowych egzaminów przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, co jest istotnym wymaganiem w przebiegu rekrutacji na wybrany przez maturzystów kierunek studiów - dodała wiceminister.

 

Joanna Berdzik przypomniała, że zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych objęły także sposób oceniania. - Dlatego jesteśmy przekonani, że grupą, która w sposób specjalny powinna zostać przygotowana do tych zmian są poloniści i z myślą o polonistach organizujemy cykl konferencji oraz warsztatów na poziomie gmin oraz powiatów - poinformowała wiceminister. Zapowiedziała również, że w czerwcu 2014 roku szkoły będą mogli przystąpić do diagnozy prowadzonej przez Instytut Badań Edukacyjnych, a w grudniu przyszłego roku zaplanowana jest próba nowej formuły egzaminu maturalnego.

 

W wykładzie zawierającym omówienie zmian w egzaminie oraz wymaganiach egzaminacyjnych prof. Sławomir Żurek oraz dr Joanna Dobkowska przedstawili przykłady zadań i kryteriów oceniania w odniesieniu do zapisów podstawy programowej, w tym zawartych w niej kluczowych pojęć, jak tekstocentryzm, świadomość językowa, interpretacja szkolna. Odpowiedzieli także na najczęściej pojawiające się pytania nauczycieli z całego kraju przesłane od OKE, odnoszące się zarówno do zagadnień merytorycznych dotyczących egzaminu, jak i rozwiązań organizacyjnych.

 

Organizatorami spotkań z nauczycielami języka polskiego są regionalne ośrodki doskonalenia nauczycieli, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne oraz kuratoria oświaty. Rekrutację prowadzą wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli. Przewiduje się, że w konferencjach weźmie udział ok. 8.500 nauczycieli (po 1 osobie z każdego liceum ogólnokształcącego i technikum). Konferencje poprzedzą cykl warsztatów dla nauczycieli języka polskiego, które przeprowadzi 103 liderów regionalnych - konsultantów i doradców metodycznych, przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zakres tematyczny warsztatów będzie obejmował: interpretację teksów ikonicznych z wykorzystaniem tekstów literackich - w zakresie części ustnej egzaminu oraz interpretację poezji - w zakresie części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym. Szczegóły dotyczące naboru nauczycieli do udziału w warsztatach będą dostępne na stronach internetowych wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Przypominamy, że na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są Informatory o egzaminie maturalnym od 2015 r., zawierające opis egzaminu z każdego przedmiotu i przykładowe zadania, w tym również dla absolwentów niepełnosprawnych - niesłyszących i niewidomych (w formacie WinBraille).

 

Wszystkie informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym od 2015 r. są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/85-matura-2015).

 

Ponadto, aby umożliwić uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom szczegółowe zapoznanie się z nową formułą egzaminu maturalnego podjęte zostaną następujące działania:

  1. do 15 grudnia 2013 r. na stronie internetowej CKE oraz komisji okręgowych zostaną opublikowane przykładowe zestawy zadań z wszystkich przedmiotów, jakie obejmuje egzamin maturalny. Zestawy zadań z języków obcych zostaną opublikowane wraz z nagraniami audio w formacie mp3. Będą to zarówno standardowe zestawy zadań jak i zestawy zadań dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych: słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących, niewidomych oraz uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  2. do 15 grudnia 2014 r. udostępnione zostaną - w serwisach komisji okręgowych skierowanych do dyrektorów szkół - arkusze egzaminacyjne, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w formie badania diagnostycznego. Zakres dostępnych materiałów będzie identyczny jak przykładowe zestawy zadań opublikowane w grudniu 2013 r. Materiały te zostaną następnie upublicznione na stronach CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Wykaz konferencji

Data: 2013/11/27

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT