Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEiN

Międzynarodowy Szczyt o Zawodzie Nauczyciela z udziałem minister edukacji

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w dniach 30 i 31 marca br. wzięła udział w 7. Międzynarodowym Szczycie dotyczącym Zawodu Nauczyciela (International Summit on the Teaching Profession, ISTP) w Edynburgu.

W ramach Szczytu minister Anna Zalewska przeprowadziła szereg dwustronnych spotkań z przedstawicielami OECD, EI (Education International) oraz ministrami edukacji (m.in. Anglii, Szkocji, Niemiec, Holandii, Singapuru), podkreślając m.in.: wagę różnorodności językowej i konieczność zapewnienia nauki języka ojczystego mniejszościom narodowym.

Podczas pierwszego dnia Szczytu szefowa MEN spotkała się z holenderskim wiceministrem edukacji Sanderem Dekkerem oraz Johnem Swinney wicepremierem Szkocji i Sekretarzem Rządu ds. Edukacji i Umiejętności.

Rozmowy bilateralne z wicepremierem edukacji Szkocji dotyczyły ubiegłorocznej zapowiedzi szkockiego rządu, że jest gotowy wprowadzić język polski do szkół, obok innych języków nowożytnych. Działania w tej sprawie prowadzą lokalne organizacje reprezentujące interesy ok. 90 tys. Polaków mieszkających w Szkocji, m.in. Polish Education Committee (Polska Rada Edukacyjna) oraz Association for the Promotion of Polish Language Abroad (Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą).

Z kolei w piątek, 31 marca br. szefowa MEN spotkała się z brytyjskim ministrem edukacji Nickiem Gibb. Rozmowa skupiła się przede wszystkim na zapewnieniu kształcenia języka ojczystego dla dziecka i młodzieży pochodzenia polskiego. Ministrowie podkreślali wagę nauczania historii i kultury kraju ojczystego w systemach edukacji, ponieważ wspólne wartości wzbogacają proces wychowawczy. Rozmawiano również o kompetencjach językowych młodzieży w zakresie efektywnego przygotowania do wyzwań nowoczesnej nauki i gospodarki. Minister Anna Zalewska podkreślała możliwość nauki w klasach dwujęzycznych w polskim systemie edukacji, które dają nieocenioną szansę rozwoju językowego i przedmiotowego.

Dodatkowo w ramach ISTP 2017 Szefowa MEN spotkała się z ministrem Marco Tullnerem z kraju związkowego Saksonia-Anhalt oraz z Udo Michallikiem, Sekretarzem Generalnym Konferencji Ministrów Edukacji Krajów Związkowych RFN. Głównym tematem rozmów była kwestia promocji polsko-niemieckiego podręcznika do historii, wymiana młodzieży oraz kształcenie zawodowe. Zagadnienia te będą podejmowane podczas kolejnego spotkania z ministrami RFN, zaplanowanego w Warszawie.

W trakcie Szczytu ministrowie, związki zawodowe oraz specjaliści dyskutowali o profesjonalizmie w zawodzie nauczyciela. Wszyscy byli zgodni, że praca nauczyciela wymaga systematycznego i ciągłego doskonalenia się, aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata.

Uczestnicy Szczytu mieli możliwość wymiany opinii i doświadczeń w zakresie wprowadzania zmian w systemie edukacji, w tym w kwestii kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Podczas dyskusji szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z doskonaleniem zawodowym, a także wykorzystywaniem nowych technologii. Wymiana poglądów z uczestnikami konferencji oraz zapoznanie się z wynikami międzynarodowych badań pozwolą na określenie kolejnych priorytetów oświatowych.

Podczas szczytu, na forum międzynarodowym, minister edukacji rozmawiała m.in. o współpracy na rzecz wzmacniania kompetencji nauczycieli, zwiększania równości szans edukacyjnych oraz podnoszenia poziomu szkół. Poinformowała również uczestników o dotychczasowych działaniach podejmowanych przez MEN na rzecz wspierania nauczycieli. Minister Anna Zalewska podkreśliła, że pod koniec listopada 2016 r. powołany został Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W skład Zespołu wchodzą – obok reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli – również organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

– W ramach prac Zespołu rozmawiamy ze związkami zawodowymi między innymi na temat nowych rozwiązań dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, ich czasu pracy i wynagrodzeń – powiedziała szefowa MEN. – Kluczowe jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, wzmocnienie roli doradców zawodowych. To jeden z priorytetów. Pod koniec czerwca przedstawię również projekt krajowego programu doskonalenia zawodowego – dodała.

Międzynarodowy Szczyt dotyczący Zawodu Nauczyciela (International Summit on the Teaching Profession/ ISTP 2017) w Edynburgu zakończył się przedstawieniem przez uczestników krajowych priorytetów na rok 2017/2018. Wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych: Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” opracowano główne zagadnienia związane z edukacją w Polsce:

Ustanowienie krajowego systemu rozwoju zawodowego nauczycieli we współpracy między ministrami, władzami lokalnymi, szkołami, partnerami społecznymi, uniwersytetami.
Inwestycje w małe szkoły, które staną się centrami edukacyjnymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wprowadzenie profesjonalnego systemu doradztwa metodycznego i zawodowego we współpracy z partnerami dialogu społecznego.
Organizatorem dwudniowego szczytu był rząd Zjednoczonego Królestwa, rząd Szkocji, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Education International (EI) – ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników sektora edukacji i nauki.

Ideą przewodnią spotkań „na szczycie” jest stworzenie płaszczyzny debaty ministrów edukacji oraz przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych na temat zawodu nauczyciela. Delegacje krajowe składają się z ministra edukacji danego kraju oraz przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych.

Pierwszy Szczyt odbył się z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2011 roku. Kolejne spotkania miały miejsce w Nowym Jorku (2012), Amsterdamie (2013), Wellington (2014), Banff w Kanadzie (2015) i Berlinie (2016). Kolejny Szczyt w 2018 r. zaplanowano w Lizbonie. 

Data: 2017/03/31

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT