Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Szczegółowe zasady dotyczące statutu oraz treści, jakie powinien zawierać, są określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie...

PORADA PRAWNA

Co powinien zawierać statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym? Do tej pory miałam statuty osobno (okazało się, że statut oddziału ma być elementem statutu szkoły) i załączniki np. program wychowawczy i profilaktyczny czy WSO. Wizytator stwierdził, że musi to wszystko być w jednym dokumencie i nie może zawierać żadnych załączników. Proszę podpowiedzieć, jaką strukturę ma mieć statut. Czy program wychowawczy, profilaktyczny i WSO mają być elementem statutu czy to odrębne dokumenty, ale nie załączniki do statutu?

Szczegółowe zasady dotyczące statutu oraz treści, jakie powinien zawierać, są określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.).

Z zapisów rozporządzenia można wnioskować, że szkoła powinna mieć 1 statut, w którym zawarto m.in. cele i zadania z programu wychowawczego oraz wynikających z przepisów prawa, a więc także programu profilaktyki (§ 2. 1. pkt 1 zał. 2), szczegółowy wewnątrzszkolny system oceniania (§ 2. 1. pkt 4 zał. 2).

ZAŁĄCZNIK Nr 1

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

§ 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej "przedszkolem", określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera:

1) określenie "Przedszkole", a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi - odpowiednio określenie "Przedszkole Specjalne", "Przedszkole Integracyjne" oraz "Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi",

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy przedszkola, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole,

3) imię przedszkola, jeżeli imię takie nadano,

4) oznaczenie siedziby przedszkola,

5) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w przedszkolach dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w przedszkolach dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych,

6) w przypadku przedszkola specjalnego - określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci.

2. W przypadku filii przedszkola specjalnego nazwa filii zawiera określenie "Filia" oraz nazwę przedszkola specjalnego, któremu filia jest organizacyjnie podporządkowana.

3. Nazwa przedszkola wchodzącego w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego składa się z nazwy zespołu lub ośrodka i nazwy tego przedszkola.

ZAŁĄCZNIK Nr 2RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 2.1. Statut szkoły określa w szczególności:

1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach,

2) sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,

3) zadania zespołów nauczycielskich, o których mowa w § 14,

4) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

5) organizację oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi,

6) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła taką działalność prowadzi,

7) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,

8) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

9) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

10) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Program wychowawczy szkoły, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego, oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT