Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawę do zatrudnia w szkole osoby niebędącej nauczycielem stanowi art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900). Zgodnie z art. 15...

PORADA PRAWNA

14 listopada 2023 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy pracownik zatrudniony z art. 15 ust. 1-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w szkole podlega prawu pracy jako nauczyciel czy jako pracownik administracji? Osoba rozpoczęła przygotowanie pedagogiczne, posiada pozostałe wymagane kwalifikacje do zajmowane stanowiska. Jak wygląda sytuacja z prawem do świadczenia urlopowego dla nauczycieli oraz ze średnią godzin ponadwymiarowych w przypadku wykorzystywania urlopu? Czy taki pracownik powinien być traktowany jako pracownik administracji i być księgowany na paragrafie 4010?

Podstawę do zatrudnia w szkole osoby niebędącej nauczycielem stanowi art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900). Zgodnie z art. 15 ust. 2 Prawa oświatowego w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
Osobę taką zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się jej wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Podkreślenia wymaga, że osoba zatrudniana na podstawie art. 15 u.p.o. nie jest nauczycielem, co oznacza, że nie stosuje się do niej przepisów Karty Nauczyciela, w tym przepisów dotyczących wynagrodzenia czy też przepisów dotyczących realizacji godzin ponadwymiarowych. Osobie takiej jako zatrudnionej jako nienauczyciel nie przysługuje świadczenie urlopowe, a praca świadczona ponad limity jest rozliczana jako praca w godzinach nadliczbowych. Osoba taka jak każdy inny pracownik szkoły jest uprawniona do skorzystania z innych świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS danej placówki, wypłacanych zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć powinny być klasyfikowane w paragrafie 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT