Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wewnątrzszkolny system oceniania (dalej: WSO) powinien być częścią statutu szkoły, jednak przepisy nie precyzują, czy ma być częścią składową (rozdziałem) statutu,...

PORADA PRAWNA

Czy wewnątrzszkolny system oceniania, regulaminy rady pedagogicznej czy rady rodziców mogą być załącznikami do statutu szkoły? Czy powinny być wpisane do statutu jako kolejne paragrafy? Czy do statutu należy dołączyć uchwałę rady pedagogicznej zawierającą wprowadzane zmiany? Jeśli tak – gdzie należy ją umieścić?

Wewnątrzszkolny system oceniania (dalej: WSO) powinien być częścią statutu szkoły, jednak przepisy nie precyzują, czy ma być częścią składową (rozdziałem) statutu, czy ma stanowić jego załącznik. Z kolei zmiany wprowadzane przez radę pedagogiczną, bądź radę rodziców powinny być ustanawiane w formie uchwał, nie załączników.

WSO jako część statutu szkolnego reguluje system oceniania uczniów

W prawie oświatowym znajdujemy następujące zapisy dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

- § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, który stanowi, że szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia;
- § 2 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 2 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, który określa, że w statucie szkoły powinny znaleźć się szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

W żadnym z przytoczonych aktów prawnych nie znajdujemy konkretnej odpowiedzi. Natomiast wynika z nich jednoznacznie, że WSO jest uregulowaniem prawnym, uchwalanym w szkole i jest częścią statutu albo w postaci rozdziału, albo załącznika.

 

Statut powinien być dokumentem zawierającym podstawowe kwestie organizacyjne szkoły

Względy praktyczne przemawiają za włączeniem WSO jako rozdziału do statutu szkoły, ponieważ posługiwanie się statutem, do którego istnieje kilka załączników, jest uciążliwe, sam zaś statut nie powinien mieć formy zbioru załączników. Statut powinien możliwie wyczerpująco normować organizację oraz zasady funkcjonowania szkoły, nie pozostawiając poza zakresem swojej regulacji istotnych fragmentów tej problematyki.

Regulaminy rady pedagogicznej i rady rodziców powinny być wprowadzone na mocy uchwały

Regulamin rady pedagogicznej czy rady rodziców powinien być wprowadzony uchwałą tych organów. Regulaminy, o których mowa w pytaniu, nie powinny być załącznikiem statutu.

Ustawa o systemie oświaty zawiera delegacje dla rady pedagogicznej, rady szkoły i rady rodziców do uchwalenia ich regulaminów działalności. Z uwagi na kolegialny charakter rad właściwą formą prawną ustanowienia regulaminów jest uchwała.

Zmiany w statucie wprowadzane są w drodze uchwały

Jeżeli chodzi o nowelizację statutu, to zmiany powinny być wprowadzane w drodze uchwały rady szkoły lub rady pedagogicznej, a nie w formie aneksu.

Kiedy warto wprowadzić tekst jednolity statutu?

W przypadku, gdy liczba i jakość wprowadzanych zmian powoduje nieczytelność statutu, zasadnym jest uchwalenie tekstu jednolitego. Należy przy tym pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad:

- zachowuje się pierwotną numerację tekstu statutu i uwzględnia numerację dodaną uchwałami wprowadzającymi zmiany;
- w miejsce przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz słowo: „uchylony”.

 

Uchwały i protokoły rad szkolnych i pedagogicznych podlegają ewidencji

Podjęte uchwały należy ewidencjonować w rejestrze i przechowywać razem z protokołami zebrań rady szkoły lub rady pedagogicznej. Uchwalone zmiany do statutu przesyła się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT