Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w...

PORADA PRAWNA

06 kwietnia 2016 Prawo oświatowe

Mam pytanie dotyczące oceniania. Uczennica klasy 3 w drugim półroczu po długotrwałej chorobie ma nauczanie indywidualne i zwolnienie z wychowania fizycznego. W I półroczu miała ocenę bardzo dobrą z tego przedmiotu. Jaka będzie ocena roczna końcowa z tego przedmiotu na świadectwie ukończenia gimnazjum?

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa wyżej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Uczennica jest klasyfikowana, są podstawy do wystawienia oceny z wf. Wg mojej opinii, na świadectwie ukończenia szkoły, uczennica będzie miała ocenę końcową, czyli z 3. klasy, tj. bardzo dobrą. Szczegóły oceniania powinny być regulowane w statucie szkoły.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 44b ust.10; 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w szczególności § 5.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT