Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie.Ad. 1 W sprawie ewaluacji wewnętrznej rozporządzenie nie obliguje szkoły do podejmowania uchwały. Dyrektor szkoły lub placówki we...

PORADA PRAWNA

24 września 2017 Prawo oświatowe

Na jakich aktach prawnych opierają się uchwały dotyczące ewaluacji wewnętrznej, dodatkowych dni wolnych od zajęć i przyznawania stypendiów dla uczniów?

Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie.

Ad. 1 W sprawie ewaluacji wewnętrznej rozporządzenie nie obliguje szkoły do podejmowania uchwały. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze,w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczeji opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

   a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,

   b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

   c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

4) monitoruje pracę szkoły lub placówki. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

W celu realizacji tych zadań dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami, o których mowa wyżej w szczególności:

   1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania;

   2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.Plan ten jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacjipolityki oświatowej państwa.

Plan nadzoru zawiera w szczególności:

   1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;

   2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

   3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań;

   4) plan obserwacji;

   5) zakres monitorowania.W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznieinformuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, w szczególności § 22 – 24.

Ad. 2 W nowym rozporządzeniu utrzymano dotychczasową procedurę określania prowadzenia zajęć w ciągu pięciu lub sześciu dni tygodnia oraz ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dotychczasowe kompetencje organów szkoły (rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego) w zakresie opiniowania:

1) prowadzenia w szkole podstawowej zajęć w ciągu pięciu lub sześciu dni tygodnia, przy zmianowości 2 i więcej, po zaopiniowaniu przez radę szkoły i rady pedagogicznej,

2) organizacji tygodnia pracy w szkołach innych niż szkoła podstawowa, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także w porozumieniu z podmiotami organizującymi praktyczną naukę zawodu,

3) ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana – rady pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego - wymiar dodatkowo wolnych dni jest podany w dla:

- szkół podstawowych – do 8 dni,

- liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni,

- branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego – do 6 dni,4) ustalania w szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, niezależnie od dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1 po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz za zgodą organu prowadzącego pod warunkiem ich odpracowania w wyznaczone soboty. Dyrektor informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o wolnych dniach w terminie do dnia 30 września. Przy ustalaniu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018, należy podkreślić – o czym pisaliśmy - że w br. szkolnym nie przeprowadza się egzaminu ósmoklasisty.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, w szczególności § 4, 5.

Ad. 3 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r. ze zm.), w szczególności Rozdział 8a - Pomoc materialna dla uczniów.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT