Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obowiązek prowadzenia dyżurów nauczycielskich w czasie przerw wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa...

PORADA PRAWNA

12 grudnia 2013 Kadry

Nauczyciel pełniący dyżury w czasie przerw między lekcjami uważa, że realizując trzy godziny lekcyjne w ciągu dnia nie może mieć trzech dyżurów. Czy jest jakaś regulacja prawna na ten temat i czy nauczyciel ma rację?

Obowiązek prowadzenia dyżurów nauczycielskich w czasie przerw wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach:

§14. 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu. 

Żaden przepis nie reguluje ilości dyżurów nauczycielskich, ani też nie wiąże ich ilości z liczbą lekcji w danym dniu. Co do ilości dyżurów przydzielanych danemu nauczycielowi, należy więc kierować się przepisami Karty Nauczyciela mówiącymi o czasie pracy nauczycieli, a więc art. 42. Zgodnie z nim, czas pracy nauczyciela nie może przekroczyć 40 godzin w tygodniu. Na ten czas składają się godziny obowiązkowego pensum, inne zadania statutowe szkoły oraz doskonalenie zawodowe. 

Do kompetencji dyrektora jako pracodawcy należy rozdzielenie pomiędzy poszczególnych nauczycieli dyżurów, tak aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas przerw. Należy się przy tym kierować przepisami art. 42 Karty Nauczyciela oraz ogólnymi zasadami prawa pracy określonymi w kodeksie pracy, np.:

Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Art. 183a § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.


 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT