Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Innowacje i eksperymenty pedagogiczne pozwalają wzbogacić istniejący system oświatowy o nowe, nieszablonowe działania służące podnoszeniu skuteczności nauczania, w ramach...

PORADA PRAWNA

Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkole

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne pozwalają wzbogacić istniejący system oświatowy o nowe, nieszablonowe działania służące podnoszeniu skuteczności nauczania, w ramach których modyfikowane są warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.

Dzięki wdrażanym innowacjom i eksperymentom nauczyciel może realizować treści programowe mające na celu poprawę jakości pracy szkoły, a także będące odpowiedzią na wzrastające wymagania uczniów wobec szkoły.

Kroki przeprowadzą Cię przez całą procedurę wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkole. Znajdziesz tu także podstawę prawną, terminy oraz wymagane wzory dokumentów związanych z procedurą wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkole.

Osoba odpowiedzialna: Dyrektor szkoły

Terminy:
Krok 1, 2 – w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły
Krok 3. – niezwłocznie po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną
Krok 4. – niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji i stwierdzeniu jej zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. 

KROK 1. Opracowanie opisu zasad innowacji
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, innowacją pedagogiczną prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach, są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Natomiast wszelkie działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej należy uznać za eksperyment pedagogiczny.

Ustawodawca zastrzega też, że innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły, a rekrutacja do szkół lub oddziałów, w których prowadzona jest innowacja lub eksperyment, musi odbyć się na zasadzie powszechnej dostępności.

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że zarówno innowacja lub eksperyment może obejmować:

 • wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne,
 • całą szkołę,
 • oddział lub grupę.

Aby było możliwe rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu, obowiązkiem szkoły jest zapewnienie odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, które będą niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych. Należy także podkreślić, że udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

Jeżeli wprowadzenie innowacji lub eksperymentu wymaga przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, to mogą być one podjęte jedynie w sytuacji, gdy organ prowadzący szkołę, wyrazi pisemną zgodę na finansowanie zaplanowanych działań.

Opis zasad innowacji opracowuje autor lub zespół autorski. Opis powinien obejmować:

 • celowość prowadzenia innowacji,
 • tematykę,
 • sposób realizacji,
 • zakres innowacji,
 • czas trwania,
 • zasady ewaluacji, z uwzględnieniem przewidywanych efektów innowacji,
 • sposób ewaluacji.

Prowadzone innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.

Termin opracowania zasad innowacji nie jest wskazany w akcie prawnym, zatem w każdej placówce musi ustalić go dyrektor.

KROK 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji
Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu:

 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
 • opinii rady szkoły,
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

Autor (zespół autorski) przedstawia opis radzie szkoły (placówki) oraz radzie pedagogicznej.

Rada szkoły (placówki) wydaje opinię na temat innowacji pedagogicznej. W przypadku, gdy w szkole nie utworzono rady szkoły, opinię wydaje rada pedagogiczna (art. 52 ust. 2 UoSO).

Nauczyciele uczestniczący w innowacji pedagogicznej wyrażają zgodę na udział w formie pisemnej.

Udział w innowacji jest dobrowolny (§ 2 ust. 5 rozporządzenia MENiS z 9 kwietnia 2002 r.).

Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole (placówce), jeżeli:

 • uznała zasadność i celowość prowadzenia innowacji,
 • nauczyciele, którzy będą uczestniczyć w realizacji innowacji wyrazili pisemną zgodę,
 • rada szkoły (rada pedagogiczna) przedstawiła opinię w sprawie innowacji,
 • autor (zespół autorski) przedstawił pisemną zgodę na jej prowadzenie w szkole (placówce), o ile założenia innowacji nie były wcześniej publikowane.
Termin podjęcia uchwały nie jest wskazany w akcie prawnym, zatem w każdej placówce musi ustalić go dyrektor.

KROK 3. Podjęcie działań przez dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły przekazuje uchwałę rady wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego, kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.

Dyrektor szkoły (placówki):

 • zapewnia odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne, jakie są niezbędne do realizowania planowanych działań innowacyjnych;
 • uzyskuje od organu prowadzącego pisemną zgodę na finansowanie innowacji – w przypadku, gdy realizacja innowacji wymaga dodatkowych środków budżetowych;
 • przedstawia dokument, potwierdzający zapewnienie środków finansowych, w przypadku, gdy innowacja będzie finansowana z innych źródeł np. z Funduszy Europejskich;
 • zapewnia rekrutację do szkoły/ oddziału/ oddziałów na zasadach powszechnej dostępności;
 • zapewnia nienaruszalność praw ucznia do:
  • bezpłatnej nauki, opieki i wychowania w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty,
  • możliwości uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły,
  • warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.

Dyrektor szkoły (placówki) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę:

 • uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej wraz z opisem zasad innowacji,
 • pisemną zgodą nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
 • opinię rady szkoły (rady pedagogicznej),
 • pisemną zgodą autora (zespołu autorskiego) na jej wprowadzenie, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej publikowane,
 • pisemną zgodą organu prowadzącego na finansowanie (o ile zachodzi taka potrzeba),
 • Kartę Informacyjną Innowacji Pedagogicznej.

W przypadku kontynuacji innowacji dyrektor przekazuje kuratorowi oświaty uchwałę rady pedagogicznej w sprawie kontynuacji innowacji pedagogicznej wraz z Kartą informacyjną Innowacji Pedagogicznej.

KROK 4. Wpis innowacji pedagogicznej do Rejestru Innowacji Pedagogicznych
Kurator oświaty dokonuje wpisu innowacji pedagogicznej do Rejestru Innowacji Pedagogicznych, po stwierdzeniu zgodności przesłanej dokumentacji z wymogami określonymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Rejestr Innowacji Pedagogicznych jest publikowany na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT