Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Rozporządzenie w sprawie oceniania (...) z dnia 30.04.2007 r. (ze zm.).  Paragraf 17.ust. 1 opisuje przypadki, kiedy uczeń może nie być klasyfikowany: "jeżeli brak...

PORADA PRAWNA

04 stycznia 2011 Prawo oświatowe

Uczeń jest na pierwsze półrocze nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności. Rada pedagogiczna nie wyraziła zgody na egzamin klasyfikacyjny dla tego ucznia. Co zrobić z takim uczniem w gimnazjum? Czy powinien chodzić na zajęcia lekcyjne w drugim półroczu? Jak postąpić w tej sytuacji?

Rozporządzenie w sprawie oceniania (...) z dnia 30.04.2007 r. (ze zm.).

 Paragraf 17.ust. 1 opisuje przypadki, kiedy uczeń może nie być klasyfikowany: "jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej Z POWODU NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH PRZEKRACZAJĄCEJ POŁOWĘ CZASU PRZEZNACZONEGO NA TE ZAJĘCIA W SZKOLNYM PLANIE NAUCZANIA. Treść zapisu obliguje do nieklasyfikowania wówczas, gdy brak jest ocen, a ten brak jest spowodowany nieobecnością ucznia na zajęciach. Jeśli natomiast mimo absencji ucznia są oceny - należy go klasyfikować.

Natomiast paragraf 17.ust. 16 nakazuje, by w dokumentacji ucznia nieklasyfikowanego zapisać "nieklasyfikowany".  W opisanej sytuacji należy:

1) sprawdzić, czy rzeczywiście nie ma ocen lub jest ich niewystarczająca ilość uniemożliwiająca klasyfikowanie,
2) jeśli jednak uczeń nie podlega klasyfikacji, w dokumentacji należy wpisać "nieklasyfikowany" oraz stworzyć możliwości uczniowi do nadrobienia braków zgodnie z paragrafem 16 w/w Rozporządzenia, a uczeń uczestniczy w zajęciach, realizuje obowiązek szkolny/nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT