Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:Art. 32. 1. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może: 1) wypowiedzieć ani rozwiązać...

PORADA PRAWNA

29 kwietnia 2013 Kadry

Witam. Mam problem kadrowy i pytanie z tym związane, co mogę zrobić? Z nauczycielem została rozwiązana umowa o pracę z końcem ubiegłego roku szkolnego, czyli 2011/2012 z powodu ukończenie przez niego 65 lat życie (jeszcze było można). Z dniem 5 września 2012 (czyli nie z początkiem roku szkolnego 2012-2013) z tym nauczycielem z powodu braku specjalisty podpisana została umowa o pracę na czas określony, czyli od 5 września 2012 r. do dnia 28 czerwca 2013 r. Dziś otrzymałem pismo ze ZNP, że ten pracownik objęty został szczególną ochroną, bo uchwałą Zarządu jest upoważniony do reprezentowania Związku w zakresie działalności socjalnej oraz przestrzegania zasad BHP w placówce. Co mogę zrobić? Czy umowa kończy się tak jak została zawarta z dniem 28 czerwca 2013 r.? Czy jednak powstają jakieś trudności? Jak mogę rozwiązać ten problem? Czy informuję związek? Dziękuję za pomoc!

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:

Art. 32. 1. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:
1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
2) zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w pkt 1
- z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie - dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.

Kodeks pracy:

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron,
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
4) z upływem czasu, na który była zawarta,
5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Ustawa o związkach zawodowych zakazuje pracodawcy rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie umowy musiałoby więc nastapić poprzez czynność pracodawcy - oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy. W przypadku umowy o pracę na czas określony pracodawca nie rozwiązuje umowy; ta umowa rozwiązuje się "sama", czyli z mocy prawa. 

Ochrona związkowa przy umowie na czas określony dotyczy zakazu jej rozwiązania przez pracodawcę, a taką możliwość daje art. 33 KP: "Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem."

Umowa z nauczycielem kończy się 28 czerwca 2013 r. i nie trzeba związków o tym informować.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT