Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Zmiany ustawy – Prawo oświatowe w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

  I. 2 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 619 ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2021 r. z wyjątkami,
  Ustawa weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 maja 2021
 • Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 r.

  23 marca 2021 r. MEiN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 maja 2021
 • Komentarz do zmiany przepisów dotyczących edukacji domowej

  I. Sejm uchwalił 17 marca 2021 r. nowe zasady edukacji domowej dokonując zmian w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378, w 2021 r. poz. 4).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 kwietnia 2021
 • Komentarz do aktualnych na dzień 1 kwietnia 2021 r. oświatowych przepisów funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie COVID-19.

  I. Na podstawie art. 30b i art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378 i w 2021 r. poz. 4) z uwagi na przypadki uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży Minister Edukacji i Nauki wydał dwa rozporządzenia.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 kwietnia 2021
 • Zmiany w rekrutacji uczniów do przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022

  I. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z art. 30c ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zostały częściowo zmienione określone ustawą zasady rekrutacji uczniów do szkół.
  O zmienionych zasadach rekrutacji mówią zapisy rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz. 1394, poz. 1539, poz. 2047, poz. 2111, poz. 2314 i poz. 2382, w 2021 r. poz. 150) w § 11baa, § 11ky, § 12 i § 13b.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lutego 2021
 • Ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

  I. 22 stycznia 2021 r. ustanowiono kolejny nowy urząd w polskiej oświacie – Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego:
  rozporządzenie RM z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 142).
  Poprzednio, 22 października 2020 r. ustanowiono pierwszy tego typu urząd w polskiej oświacie – Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, którym została Marzena Machałek.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lutego 2021
 • Coroczne podsumowanie zmian w obowiązujących ustawach oświatowych – stan na 1 stycznia 2021 roku

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.):
  - ustawa zawierała pierwotnie 12 rozdziałów i 102 artykuły,
  - ustawa obecnie zawiera 16 rozdziałów i 146 artykułów.
  Ostatnie zmiany dotyczą awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, a także kolejnej zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela (zmiany terminów w postępowaniu wyjaśniającym oraz dyscyplinarnym).


  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 stycznia 2021
 • Komentarz do ustawy zmieniającej ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

  I. Dnia 22 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – publikacja jest planowana na 8 stycznia 2021 r., generalnie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 stycznia 2021
 • Wsparcie finansowe nauczycieli pracujących z uczniami na odległość

  I. 19 listopada 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw – poz. 2047 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które weszło w życie z dniem 20 listopada 2020 r.
  Jest to 11. zmiana rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz. 1394, poz. 1539 i poz. 2047).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 grudnia 2020
 • Najnowszy projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe

  I. W listopadzie 2020 r. do parlamentu został skierowany kolejny projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe, a przy tym ustawy o systemie informacji oświatowej i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  Wprowadzenie nowego przepisu ma dać wiedzę o karierach absolwentów szkół ponadpodstawowych, co pozwoli na bieżące reagowanie na zmieniające się okoliczności społeczno-ekonomiczne, ponieważ konieczne jest zapewnienie informacji zwrotnej na temat przebiegu dalszych karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół.
  Obecnie brak jest odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 grudnia 2020
 • Przepisy wydane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 stycznia 2020 r. dla szkół i placówek artystycznych

  I. Szkolnictwo artystyczne w Polsce:
  Według informacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce działa niemal 1000 szkół i placówek artystycznych, w których kształci się prawie 100 tys. uczniów. Szkolnictwo artystyczne nadzorowane jest przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i tworzy odrębny system kształcenia, w stosunku do systemu kształcenia ogólnego.
  Wśród typów szkół artystycznych I i II stopnia znajdują się szkoły prowadzące wyłącznie kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych oraz szkoły, w których uczniowie mogą realizować także obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki.
  System szkolnictwa artystycznego tworzą, oprócz szkół placówki takie jak ogniska artystyczne oraz bursy, czyli placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 31 października 2020
 • Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

  I. 22 października 2020 r. ustanowiono ważny urząd w polskiej oświacie – Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 31 października 2020
 • Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2020 r.

  Od stycznia 2020 r. MEN wydało kilka rozporządzeń dotyczących organizacji kształcenia zawodowego.
  Oto 6 najistotniejszych w kolejności publikacji:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 30 września 2020
 • Działania dyrektorów jednostek systemu oświaty od 8 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce

  I. 7 września 2020 r. opublikowano, a weszły w życie 8 września 2020 r. trzy kolejne zmiany przepisów MEN w związku z postępowaniem dyrektorów jednostek systemu oświaty w związku ze stanem epidemii:
  1) opublikowane w Dz. U. – poz. 1537 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (zmiana przepisu z 2017 r.),
  2) opublikowane w Dz. U. – poz. 1538 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (zmiana przepisu z 2014 r.),
  3) opublikowane w Dz. U. – poz. 1539 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 30 września 2020
 • Nowy sposób zawieszania przez dyrektorów pracy szkół i placówek od 1 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce
  Obowiązujący 15 września 2020Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT