Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kwestię promowania ucznia klas I-III reguluje reguluje art. 23 oraz 44o. ustawy o systemie oświaty, a także MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...

PORADA PRAWNA

18 maja 2017 Inne

Mam w klasie trzeciej chłopca z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Mama ucznia w rozmowie przekazała mi informację, iż chce aby uczeń powtórzył klasę trzecią, ale chce go przenieść do szkoły specjalnej. Moje pytanie brzmi: Czy mam go promować i jakie dokumenty, oraz jaki jest termin na przygotowania tych dokumentów, żebym nic nie zaniechał? Będę wdzięczna za odpowiedź łącznie z podstawą prawną.

  • Kwestię promowania ucznia klas I-III reguluje reguluje art. 23 oraz 44o. ustawy o systemie oświaty, a także MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych mówiący, że w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. Zatem, jeśli rodzice złożą taki wniosek, a uzyska on poparcie nauczyciela – to rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu w/w dziecka.
  • Jeśli rodzic chce, aby z dniem 1 września 2017r. jego dziecko było uczniem szkoły specjalnej to musi zgłosić się do tej szkoły po zakończeniu roku szkolnego i dokonać stosownego zapisu dziecka. Powinien wtedy złożyć świadectwo ukończenia (lub nie) klasy III wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dopiero wtedy dyrektor „starej” szkoły – mając informację, że uczeń został przyjęty do nowej szkoły - powinien przekazać rodzicowi za pokwitowaniem, lub przesłać do szkoły specjalnej jedynie odpis lub kopię własnego arkusza ocen (poświadczoną za zgodność z oryginałem), prowadzonego dla tego ucznia przez okres jego nauki w tej szkole. Oryginał arkusza ocen pozostaje w szkolnym archiwum. Jeśli w szkole znajduje się Karta Zdrowia Dziecka prowadzona przez pielęgniarkę szkolną – to również ją powinien rodzic otrzymać za pokwitowaniem. Innych dokumentów nie przekazuje się. Warto mieć na uwadze, że w wielu placówkach funkcjonują z nakazu organów prowadzących tzw. karty przekazania ucznia i przyjęcia ucznia, mimo, że przepisy rozporządzenia w sprawie obowiązkowej dokumentacji prowadzonej przez szkoły nie wymieniają takich dokumentów. Dlatego w tej sprawie najlepiej skontaktować się z dyrektorem szkoły specjalnej lub wydziałem oświaty starostwa powiatowego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT