Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa oświatowego nie regulują tych szczegółów. Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi dla każdego ucznia, a szkoła dla dorosłych dla każdego słuchacza,...

PORADA PRAWNA

18 maja 2018 Inne

Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązują nowe arkusze ocen w klasie pierwszej sp, czy uczniom klasy pierwszej, którzy w roku szkolnym 2016/2017 byli niepromowani zakładam nowy arkusz (obecnie mają arkusz MEN-I/37a/2)?

Przepisy prawa oświatowego nie regulują tych szczegółów. Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi dla każdego ucznia, a szkoła dla dorosłych dla każdego słuchacza, przez okres jego nauki w danej szkole odpowiednio arkusz ocen ucznia albo słuchacza.Wpisów w arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio w księdze uczniów, księdze słuchaczy, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów semestralnych, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, informacji o wyniku egzaminu ósmoklasisty albo o zwolnieniu z tego egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,informacji o wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, informacji o wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej części egzaminu, a także innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia albo słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.Wg naszej opinii nie ma potrzeby zakładania nowych arkuszy. Jednak interpretacje organów nadzoru pedagogicznego w tym zakresie się różnią. Proponujemy zatem zwrócić się z pytaniem do właściwego kuratorium, ponieważ ten zakres działalności szkoły podlega kontroli kuratorium.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (ze zm.). 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, w szczególności § 14. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT