Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się komisję egzaminacyjną. W skład tej komisji wchodzi m.in. dyrektor szkoły. Podczas...

PORADA PRAWNA

20 stycznia 2015 Awans zawodowy

Przykładowe pytania podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego?

Dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się komisję egzaminacyjną. W skład tej komisji wchodzi m.in. dyrektor szkoły. Podczas egzaminu nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji. Dowiedz się, jakie są przykładowe pytania, które możesz zadać nauczycielowi podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Wymagania komisji egzaminacyjnej
Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego potrafi prawidłowo realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze związane z zajmowanym stanowiskiem. Komisja ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań, przeprowadzając egzamin.

Podczas egzaminu, po prezentacji dorobku zawodowego, nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych, określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia o awansie. Rozporządzenie nie określa, ile pytań należy zadać nauczycielowi. Każdy z członków komisji egzaminacyjnej jest uprawniony do ich zadawania. Poniżej zamieszczone są przykładowe pytania dotyczące wymagań niezbędnych, które można zadać nauczycielowi. 

§ 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Wymaganie: Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Przykładowe pytania:

 1. W jaki sposób doskonali Pani/Pan swój warsztat pracy?
 2. Które z metod stosowanych przez Panią/Pana podczas zajęć są najbardziej efektywne – proszę uzasadnić wybór.
 3. Jakie działania z zakresu doskonalenia swojego warsztatu pracy uznała/uznał Pani/Pan za najistotniejsze – proszę uzasadnić wybór.
 4. W jakim stopniu zamiar uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wpłynął na rozwój Pani/Pana kompetencji zawodowych? Proszę podać przykłady.
 5. Jakimi metodami dokonuje Pani/Pan samooceny własnych działań?
 6. W jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan wyniki ewaluacji swojej pracy?
 7. Proszę scharakteryzować swój warsztat pracy nauczycielskiej od strony jego organizacji, zasobów materialnych, umiejętności i skuteczności edukacyjnej.
 8. Proszę scharakteryzować działania podejmowane przez Panią/Pana, przy pomocy których określa Pani/Pan sytuację wychowawczą.
 9. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność własnych działań wychowawczych – proszę przytoczyć przykłady uzasadniające tę ocenę?
 10. Jakie są Pani/Pana dalsze zamierzenia związane z doskonaleniem warsztatu pracy?
§ 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Wymaganie: Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Przykładowe pytania:

 1. Proszę wymienić metody (formy) pracy stosowane przez Panią/Pana w pracy z uczniem zdolnym, z uczniem z problemami edukacyjnymi, z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.
 2. Które z problemów środowiska lokalnego znalazły się w kręgu Pani/Pana zainteresowań – proszę uzasadnić wybór.
 3. W jaki sposób uwzględniła/uwzględnił Pani/Pan rozpoznane problemy środowiska lokalnego w pracy – jakie były tego efekty?
 4. Z kim współpracowała/współpracował Pani/Pan, realizując działania dydaktyczno-wychowawcze związane z problematyką środowiska – jakie efekty przyniosły te działania?
 5. Jak w ramach realizowanego przedmiotu/prowadzonych zajęć uwzględnia Pani/Pan współczesne problemy społeczne?
 6. Jakie problemy cywilizacyjne uwzględnia Pani/Pan w programie wychowawczym klasy?
 7. Jak przygotowuje Pani/Pan swoich uczniów do rozwiązywania problemów cywilizacyjnych ?
 8. Jak Pani/Pan rozpoznaje problemy środowiska lokalnego?
 9. Z jakimi instytucjami i organizacjami współpracowała/współpracował Pani/Pan w celu rozwiązywaniu problemów lokalnych – jakie były tego efekty?
 10. Jaka jest skuteczność podejmowanej przez Panią/Pana pomocy dla uczniów wymagających wsparcia?
§ 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Wymaganie: Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Przykładowe pytania:

 1. Proszę podać przykłady świadczące o opanowaniu przez Panią/Pana technologii komputerowej i informacyjnej oraz wykorzystywaniu ich w swojej pracy zawodowej.
 2. Co rozumie Pani/Pan pod pojęciem technologii komputerowej i informacyjnej.
 3. Jakie zna Pani/Pan źródła pozyskiwania informacji i wykorzystywania ich w pracy?
 4. W jakim zakresie planuje Pani/Pan dalsze rozwijanie swoich umiejętności komputerowych ?
 5. Proszę wskazać programy komputerowe wykorzystywane w pracy.
 6. Jakie trudności napotyka Pani/Pan w związku ze stosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy?
 7. Proszę wskazać przykłady świadczące o wykorzystywaniu przez Panią/Pana technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 8. Jak stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podnosi jakość Pani/Pana pracy?
 9. Jak stosowanie przez Panią/Pana technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy przekłada się na rozwój i osiągnięcia ucznia?
 10. Proszę wskazać przykłady zastosowania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
Wymaganie: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Przykładowe pytania:

 1. Proszę wskazać przykłady Pani/Pana działań świadczących o umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
 2. Jaką literaturę/czasopismo z zakresu psychologii i pedagogiki poleciłaby/poleciłby Pani/Pan początkującemu nauczycielowi – proszę uzasadnić wybór.
 3. Która z przeczytanych ostatnio pozycji literatury zawodowej miała znaczący wpływ na Pani/Pana rozwój zawodowy?
 4. Proszę podać przykład zachowania ucznia, które wymaga powiadomienia policji/sądu.
 5. Jakie konkretne działania podejmuje Pan/Pani, aby wypełnić swoją wychowawczą rolę?
 6. Jaki jest Pani/Pana udział w tworzeniu wewnętrznych dokumentów szkoły?
 7. Jak Pani/Pan współpracuje z rodzicami?
 8. Proszę wskazać możliwości pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 9. Proszę omówić, jak planuje Pani/Pan pracę wychowawczą, aby uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych/niepełnosprawny czuł się akceptowany w klasie?
 10. W jaki sposób zachęca Pani/Pan uczniów do aktywnego trybu życia, stosowania zasad bezpiecznego pobytu w szkole i poza nią?
§ 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
Wymaganie: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Przykładowe pytania:

 1. Gdzie są zapisane obowiązki nauczyciela i jego zadania?
 2. Co to oznacza, że nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie?
 3. Które z aktów prawnych wykorzystała/wykorzystał Pani/Pani w trakcie przygotowywania się do kolejnego stopnia awansu?
 4. Jakie akty prawne regulują pracę nauczyciela?
 5. Jaki akt prawny reguluje ocenianie?
 6. Proszę wymienić najważniejsze akty prawne regulujące kwestię bezpieczeństwa ucznia.
 7. Proszę określić, który akt prawny reguluje sprawy dotyczące stosunku pracy i uprawnień socjalnych nauczycieli.
 8. Jaki akt prawny opisuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizowaną w szkole?
 9. W jakim akcie prawnym zawarte są prawa dziecka, a w jakim prawa ucznia?
 10. Jakie akty prawne regulują pracę nauczyciela?

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT